PRESIDENT: Diego Arias Rejón
VICEPRESIDENTA: Encarna Gonzàlez Jiménez
SECRETÀRIA: Isabel Lorenzo Cerqueira
VOCALS: MªÀngels Gea Delgado, 
  Francisco Ruiz Platero, 
  Inocencio Sánchez Azagra,
  Francisco Villarrasa Romero,
  Carles Canongia Gerona

El Patronat, és l’òrgan màxim de govern de la Fundació Engrunes i és a qui correspon complir els objectius fundacionals, com també administrar amb diligència els béns i drets que integren el seu patrimoni.

El Patronat d’Engrunes està dirigit pel President i format per 8 persones, amb plena capacitat d’obrar, cohesionades i equilibrades, ja que el formen a parts iguals educadors de l’àmbit social, directors, tècnics i voluntaris, tots ells, compromesos en la gestió diària i representativa dels centres de treball, cosa que assegura l’equilibri entre la rendibilitat social i la rendibilitat econòmica. Els patrons exerceixen el seu càrrec gratuïtament.

La Direcció General és nomenada pel Patronat de la Fundació Engrunes. Aquesta compta amb un President i una Secretària executius, els quals entre altres funcions, dirigeixen, coordinen, vigilen i controlen els seus objectius i funcionament general així com el desenvolupament dels programes, subscrivint els actes administratius i contractes que per a aquests hauran de celebrar-se. A més, han de rendir anualment al Patronat per a la seva aprovació, les propostes de programes d'actuació, el pla de gestió anual, inversió i finançament, així com el balanç i memòria corresponents, com també executar les decisions d’aquest.

El Consell de Direcció és l’òrgan de màxima responsabilitat en la gestió i presa de decisions. Les tasques d’aquest consell són decidir les línies prioritàries d’acció de la Fundació. També planifica reunir-se oficialment de forma bimensual, amb la possibilitat de realitzar tant les reunions extraordinàries que convinguin, com la de decidir les persones convidades que siguin necessàries.

Els membres del Consell de Direcció són:
Encarnación González Jiménez Presidenta Executiva
Isabel Lorenzo Cerqueira Directora General
Francisco Ruiz Platero Director Construcció
Encarna González Jiménez Directora Gestió de Residus i Serveis
Ana Belén Palma Cinta Gerent Departament Àrea Social
Mª Àngels Gea Delgado Gerent d’Engrunes Recuperació i Manteniment, S.L.U.
Diego Arias Rejon President Engrunes Recuperació i Manteniment, S.L.U.

L’Àrea Social de Fundació Engrunes és l’eix transversal de l’entitat que intervé en el procés d’inserció dels treballadors des d’una vessant formativa i de suport social, amb l’objectiu final d’inclusió i reinserció de les persones en situació d’exclusió.

El personal de l’Àrea Social es coordina habitualment amb directors, gerents, encarregats, operaris, conductors, administratives,... per tal de poder desenvolupar la seva tasca correctament. Al mateix temps i per tal de dur a terme aquesta tasca social, participem en programes en col·laboració amb les administracions públiques i amb altres entitats sense afany de lucre.

L’Àrea Social és l’encarregada de vetllar per tot el procés d’inserció sòciolaboral de la persona des del moment que entra a la Fundació Engrunes fins que surt, i del seguiment sòciolaboral posterior. Això suposa la dedicació d’un equip d’educadors que treballen aplicant el Procediment Social establert per tal d’aconseguir un procés d’inserció en el que hi estigui implicat el treballador d’inserció.

Com a mecanismes de treball a nivell intern, hem establert els següents procediments socials en la dinàmica de funcionament de l’Àrea Social en la seva activitat diària:

 • Disseny i programació dels plans d’inserció individualitzats per als nostres treballadors en procés d’inserció.
 • Tutoria i seguiment dels treballadors d’inserció contractats per l’entitat.
 • Coordinació amb les entitats que deriven a treballadors d’inserció.
 • Coordinació amb els encarregats i tècnics de Fundació Engrunes.
 • Derivació a altres serveis quan es detecta una nova situació o necessitat.
 • Activitats ocupacionals per a beneficiaris de la Renda Mínima d’Inserció i persones que necessiten d’una etapa pre-laboral.
 • Disseny de itineraris personalitzats d’inserció per a perceptors de la Renda Mínima d’Inserció.
 • Gestió de l’espai de recerca de feina al mercat ordinari.
 • Gestió de projectes socials propis i subvencions.
 • Seguiment dels treballs en benefici de la comunitat i mesures penals alternatives.

El Director Social és el responsable de:

 • Contactar amb el referent del treballador d’inserció
 • Comunicació i seguiment amb el Tècnic d’inserció
 • Fer l’entrevista social
 • Establir el procediment de seguiment i coordinació.
 • Comprovar que es realitzi el Pla d’inserció a cada treballador
 • Fer el seguiment dels responsables dels equips de treball (responsable de l’Àrea de treball) amb els quals es reuniran periòdicament
 • La coordinació amb els referents externs dels treballadors/es d’inserció

El Tècnic d’inserció és el responsable de:

 • Dur el seguiment del Pla d’inserció sociolaboral del personal d’inserció
 • De realitzar les valoracions, consultant als responsables dels equips de treball, als encarregats i als professionals que tenen al seu càrrec els treballadors d’inserció.

El responsable de l’equip de treball és el responsable de:

 • Informar al Tècnic d’inserció de les persones d’inserció que estan al seu càrrec i d’acompanyar i donar la formació activa al lloc de treball durant el procés d’inserció sociolaboral.

Les eines d’aquest procediment social són: el pla d’inserció, la formació activa al lloc de treball, el seguiment diari, les tutories, la valoració mensual i la coordinació amb els referents externs.

Volem que les persones es puguin sentir incloses tant social com laboralment durant el temps que estan contractades a Engrunes i facilitar i fer tot el possible perquè puguin trobar feina al mercat ordinari.