PRESIDENT: Diego Arias Rejón
VICEPRESIDENTA: Encarna Gonzàlez Jiménez
SECRETÀRIA: Isabel Lorenzo Cerqueira
VOCALS: MªÀngels Gea Delgado, 
  Francisco Ruiz Platero, 
  Inocencio Sánchez Azagra,
  Francisco Villarrasa Romero,
  Carles Canongia Gerona

El Patronat, és l’òrgan màxim de govern de la Fundació Engrunes i és a qui correspon complir els objectius fundacionals, com també administrar amb diligència els béns i drets que integren el seu patrimoni.

El Patronat d’Engrunes està dirigit pel President i format per 8 persones, amb plena capacitat d’obrar, cohesionades i equilibrades, ja que el formen a parts iguals educadors de l’àmbit social, directors, tècnics i voluntaris, tots ells, compromesos en la gestió diària i representativa dels centres de treball, cosa que assegura l’equilibri entre la rendibilitat social i la rendibilitat econòmica. Els patrons exerceixen el seu càrrec gratuïtament.

La Direcció General és nomenada pel Patronat de la Fundació Engrunes. Aquesta compta amb un President i una Secretària executius, els quals entre altres funcions, dirigeixen, coordinen, vigilen i controlen els seus objectius i funcionament general així com el desenvolupament dels programes, subscrivint els actes administratius i contractes que per a aquests hauran de celebrar-se. A més, han de rendir anualment al Patronat per a la seva aprovació, les propostes de programes d'actuació, el pla de gestió anual, inversió i finançament, així com el balanç i memòria corresponents, com també executar les decisions d’aquest.

El Consell de Direcció és l’òrgan de màxima responsabilitat en la gestió i presa de decisions. Les tasques d’aquest consell són decidir les línies prioritàries d’acció de la Fundació. També planifica reunir-se oficialment de forma bimensual, amb la possibilitat de realitzar tant les reunions extraordinàries que convinguin, com la de decidir les persones convidades que siguin necessàries.

Els membres del Consell de Direcció són:
Diego Arias Rejón President Executiu
Isabel Lorenzo Cerqueira Directora General
Francisco Ruiz Platero Director Construcció
Encarna González Jiménez Directora Gestió de Residus i Serveis
Francisco Villarrasa Romero Director Àrea Social
Mª Àngels Gea Gerent d’Engrunes Recuperació i Manteniment, S.L.U.

L’Àrea Social de Fundació Engrunes és l’eix transversal de l’entitat que intervé en el procés d’inserció dels treballadors des d’una vessant formativa i de suport social, amb l’objectiu final d’inclusió i reinserció de les persones en situació d’exclusió.

El personal de l’Àrea Social es coordina habitualment amb directors, gerents, encarregats, operaris, conductors, administratives,... per tal de poder desenvolupar la seva tasca correctament. Al mateix temps i per tal de dur a terme aquesta tasca social, participem en programes en col·laboració amb les administracions públiques i amb altres entitats sense afany de lucre.

L’Àrea Social és l’encarregada de vetllar per tot el procés d’inserció sòciolaboral de la persona des del moment que entra a la Fundació Engrunes fins que surt, i del seguiment sòciolaboral posterior. Això suposa la dedicació d’un equip d’educadors que treballen aplicant el Procediment Social establert per tal d’aconseguir un procés d’inserció en el que hi estigui implicat el treballador d’inserció.

Com a mecanismes de treball a nivell intern, hem establert els següents procediments socials en la dinàmica de funcionament de l’Àrea Social en la seva activitat diària:

 • Disseny i programació dels plans d’inserció individualitzats per als nostres treballadors en procés d’inserció.
 • Tutoria i seguiment dels treballadors d’inserció contractats per l’entitat.
 • Coordinació amb les entitats que deriven a treballadors d’inserció.
 • Coordinació amb els encarregats i tècnics de Fundació Engrunes.
 • Derivació a altres serveis quan es detecta una nova situació o necessitat.
 • Activitats ocupacionals per a beneficiaris de la Renda Mínima d’Inserció i persones que necessiten d’una etapa pre-laboral.
 • Disseny de itineraris personalitzats d’inserció per a perceptors de la Renda Mínima d’Inserció.
 • Gestió de l’espai de recerca de feina al mercat ordinari.
 • Gestió de projectes socials propis i subvencions.
 • Seguiment dels treballs en benefici de la comunitat i mesures penals alternatives.

El Director Social és el responsable de:

 • Contactar amb el referent del treballador d’inserció
 • Comunicació i seguiment amb el Tècnic d’inserció
 • Fer l’entrevista social
 • Establir el procediment de seguiment i coordinació.
 • Comprovar que es realitzi el Pla d’inserció a cada treballador
 • Fer el seguiment dels responsables dels equips de treball (responsable de l’Àrea de treball) amb els quals es reuniran periòdicament
 • La coordinació amb els referents externs dels treballadors/es d’inserció

El Tècnic d’inserció és el responsable de:

 • Dur el seguiment del Pla d’inserció sociolaboral del personal d’inserció
 • De realitzar les valoracions, consultant als responsables dels equips de treball, als encarregats i als professionals que tenen al seu càrrec els treballadors d’inserció.

El responsable de l’equip de treball és el responsable de:

 • Informar al Tècnic d’inserció de les persones d’inserció que estan al seu càrrec i d’acompanyar i donar la formació activa al lloc de treball durant el procés d’inserció sociolaboral.

Les eines d’aquest procediment social són: el pla d’inserció, la formació activa al lloc de treball, el seguiment diari, les tutories, la valoració mensual i la coordinació amb els referents externs.

Volem que les persones es puguin sentir incloses tant social com laboralment durant el temps que estan contractades a Engrunes i facilitar i fer tot el possible perquè puguin trobar feina al mercat ordinari.

A Fundació privada Engrunes i d’Engrunes, Recuperació i Manteniment, Empresa d’Inserció S.L.U., treballem per proporcionar suport personal i feina a les persones en risc d’exclusió social i així permetre la seva reincorporació a una vida social i laboral activa.

Basem la nostra gestió en quatre grans línies:

 • Posar els mitjans necessaris per garantir que els Treballadors en procés d’Inserció, adquireixin competències personals i professionals que els facultin a accedir al mercat de treball i a la integració personal en el seu entorn social més proper.
 • Potenciar les activitats econòmiques i empresarials, com l’eina que ens assegura els recursos per assolir la integració laboral de les persones l’objecte social amb el que estem compromesos i alhora, la satisfacció dels nostres clients cobrint les seves exigències a través de la qualitat de tots els productes i serveis que oferim.
 • Gestionar les nostres activitats sota el model de funcionament de l’economia social i solidària.
 • Facilitar els mitjans adequats per a que les nostres activitats es realitzin en un marc adequat, respectant la legislació, el benestar de les persones i el medi ambient, inspirant-se a la millora contínua.

Aquestes línies d’acció es desenvolupen en objectius concrets dels quals fem un seguiment periòdic.

Entre tots hem construït una forma de treballar que considerem estratègica: un sistema de gestió de la qualitat per satisfer els nostres clients i usuaris, de prevenció dels riscos laborals i la seguretat i la higiene en el treball per garantir condicions de treball adients i segures, minimitzar els riscos i, del medi ambient, per protegir-lo, en particular amb l’optimització de recursos i l’economia circular, i garantir la coherència de les nostres activitats.

Per assolir i mantenir viu el nostre compromís, necessitem la màxima implicació i participació de totes les persones que formen part d’Engrunes, mitjançant l’aplicació de solucions eficients i la recerca d’alternatives sostenibles e innovadores a tota l’organització, adaptant-nos als canvis del mercat.

Ens preocupem per conèixer, interpretar i tenir en compte les necessitats, expectatives i requisits de tots els col·lectius amb els que interactuem i que donen un sentit a la nostra existència: Usuaris, Clients, Empreses i Administracions Públiques, i Treballadors, actuant amb transparència i implicació social.

Agraïm a totes les parts interessades que ens ajuden a construir una organització més respectuosa amb el medi i amb les persones, més dinàmica, i més sòlida a nivell social, laboral i econòmic i amb un horitzó de sostenibilitat en un món més just.


LA DIRECCIÓ
Montcada i Reixac a, 18 de març de 2016