PRESIDENT: Diego Arias Rejón
VICEPRESIDENTA: Encarna Gonzàlez Jiménez
SECRETÀRIA: Isabel Lorenzo Cerqueira
VOCALS: MªÀngels Gea Delgado, 
  Francisco Ruiz Platero, 
  Inocencio Sánchez Azagra,
  Francisco Villarrasa Romero,
  Carles Canongia Gerona

El Patronat, és l’òrgan màxim de govern de la Fundació Engrunes i és a qui correspon complir els objectius fundacionals, com també administrar amb diligència els béns i drets que integren el seu patrimoni.

El Patronat d’Engrunes està dirigit pel President i format per 8 persones, amb plena capacitat d’obrar, cohesionades i equilibrades, ja que el formen a parts iguals educadors de l’àmbit social, directors, tècnics i voluntaris, tots ells, compromesos en la gestió diària i representativa dels centres de treball, cosa que assegura l’equilibri entre la rendibilitat social i la rendibilitat econòmica. Els patrons exerceixen el seu càrrec gratuïtament.