La societat es denomina ENGRUNES RECUPERACIÓ I MANTENIMENT, EMPRESA D'INSERCIÓ, SOCIETAT LIMITADA.
S'ha de regir per aquests estatus, per els preceptes de la llei de Societats de Responsabilitat Limitada, per la llei de mesures legislatives per regular les empreses d'inserció sòciolaboral 27/2002, de 20 de desembre, i per les restants disposicions vigents en la matèria.

Article 4 dels nostres estatuts:

Constitueix el seu objecte la creació d'ocupació per a persones excloses i marginades per la societat, a traves del contracte de treball. A tal efecte, prestarà servei a les persones, famílies, col·lectius o empreses tant públiques com privades i realitzarà tota aquella activitat econòmica que tingui capacitat per a crear ocupació i ajudar a la inclusió sòciolaboral dels col·lectius esmentats. Per el que podrà desenvolupar les activitats següents:

a) El comerç al major i menor de productes tèxtils, de cuir, de plàstic, de metall, de fusta i mobles, de electrodomèstics i productes informàtics, d'objectes de decoració i regal.

b) La realització de tot tipus d'obres i construccions, la seva modificació, reparació i conservació; la instal·lació, manteniment i reparació, contractació i subcontractació d'instal·lacions d'electricitat, fontaneria, gas, calefacció i aire condicionat; la compravenda, el arrendament actiu, exclòs el arrendament financer, de bens immobles; així com la urbanització i parcel·lació de tot tipus de terrenys i de totes les activitats de la promoció immobiliària.

c) La recollida, transport, tractament, reciclatge i reutilització de residus industrials, urbans, agrícoles i forestals; la prestació de serveis de neteja pública i privada, rehabilitació de espais naturals, jardineria, restauració i manteniment de mobiliari urbà així com tallers de manipulació.

d) El transport de mercaderies, mudances d'àmbit nacional, el muntatge de exposicions per fires i exposicions, i la prestació de serveis de formació.

e) Serveis d'emmagatzematge.

L'objecte social es podrà dur a terme directament o mitjançant la participació en altres empreses o societats d'objecte igual o similar.