2020: un total de 485 persones
2019: un total de 349 persones
2018: un total de 326 persones
2017: un total de 279 persones
2016: un total de 276 persones
2015: un total de 279 persones
 

 
FUNDACIÓ ENGRUNES 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Direcció 6 6 5 5 5 5
Técnics i administratius (1 persona provinent de PI) 11 11 7 7 8 7
Profesionals (5 persones provinents de PI) 30 23 14 14 11 14
Discapacitats 6 5 3 3 3 4
*Inserció etapa laboral 33* 10* 1* 1* 1* 0*
Inserció etapa pre-laboral 40 43 51 28 26 22
Espai de recerca de feina 38 58 45 101 141 277
TOTAL 164 156 126 159 195 329

 
ENGRUNES, E.I., S.L.U. 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Direcció 2 2 3 4 3 4
Técnics i administratius (1 persona provinent de PI) 4 4 4 8 7 7
Profesionals (7 persones provinents de PI) 18 23 28 36 31 32
Discapacitats 4 5 8 9 10 7
*Inserció etapa laboral 87* 86* 110* 110* 103* 106*
TOTAL 115 120 153 167 154 156

*Etapa laboral Engrunes Consolidat

Treballadors d'Inserció 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Final del procés satisfactori 47 (39,17 %) 25 (26,04 %) 29 (26,13 %) 39 (35,14%) 18 (17,31%) 34 (32,08%)
No supera període de prova (2 mesos) 15 (12,50 %) 6 (6,25 %) 13 (11,71 %) 9 (8,11%) 10 (9,62%) 10 (9,43%) 
Interrupció procés (Final d'obra o servei) 1 (0,83 %) 1 (1,04 %) 1 (0,90 %) 2 (1,80%) 5 (4,81%) 8 (7,55%) 
Interrupció procés (Incompliment) 4 (3,33 %) 9 (9,38 %) 9 (8,11 %) 2 (1,80%) 9 (8,65%) 6 (5,66%) 
Continuen el procés 53 (44,17 %) 55 (57,29 %) 59 (53,15 %) 59 (53,15%) 62 (59,61%) 48 (45,28%)
TOTAL %
Treballadors d'Inserció
120 persones
60 %
96 persones
55 %
111 persones
61 %
111 persones
56,35%
104 persones
56,59%
106 persones
56,99%

2019: un total de 349 persones
2018: un total de 326 persones
2017: un total de 279 persones
2016: un total de 276 persones
2015: un total de 279 persones
 

 
FUNDACIÓ ENGRUNES 2015 2016 2017 2018 2019
Direcció 6 6 5 5 5
Técnics i administratius (1 persona provinent de PI) 11 11 7 7 8
Profesionals (5 persones provinents de PI) 30 23 14 14 11
Discapacitats 6 5 3 3 3
*Inserció etapa laboral 33* 10* 1* 1* 1*
Inserció etapa pre-laboral 40 43 51 28 26
Espai de recerca de feina 38 58 45 101 141
TOTAL 164 156 126 159 195

 
ENGRUNES, E.I., S.L.U. 2015 2016 2017 2018 2019
Direcció 2 2 3 4 3
Técnics i administratius (1 persona provinent de PI) 4 4 4 8 7
Profesionals (7 persones provinents de PI) 18 23 28 36 31
Discapacitats 4 5 8 9 10
*Inserció etapa laboral 87* 86* 110* 110* 103*
TOTAL 115 120 153 167 154

*Etapa laboral Engrunes Consolidat

Treballadors d'Inserció 2015 2016 2017 2018 2019
Final del procés satisfactori 47 (39,17 %) 25 (26,04 %) 29 (26,13 %) 39 (35,14%) 18 (17,31%)
No supera període de prova (2 mesos) 15 (12,50 %) 6 (6,25 %) 13 (11,71 %) 9 (8,11%) 10 (9,62%) 
Interrupció procés (Final d'obra o servei) 1 (0,83 %) 1 (1,04 %) 1 (0,90 %) 2 (1,80%) 5 (4,81%) 
Interrupció procés (Incompliment) 4 (3,33 %) 9 (9,38 %) 9 (8,11 %) 2 (1,80%) 9 (8,65%) 
Continuen el procés 53 (44,17 %) 55 (57,29 %) 59 (53,15 %) 59 (53,15%) 62 (59,61%)
TOTAL %
Treballadors d'Inserció
120 persones
60 %
96 persones
55 %
111 persones
61 %
111 persones
56,35%
104 persones
56,59%

2016: un total de 276 persones
2015: un total de 279 persones
2014: un total de 231 persones
2013: un total de 213 persones

 

FUNDACIÓ ENGRUNES 2013 2014 2015 2016
Direcció 6 6 6 6
Técnics i administratius (1 persona proveniente de PI) 12 11 11 11
Profesionals (5 persona proveniente de PI) 24 20 30 23
Discapacitats 2 5 6 5
*Inserció etapa laboral 13* 14* 33* 10*
Inserció etapa pre-laboral 40 34 40 43
Espai de recerca de feina 18 29 38 58
TOTAL 115 119 164 156
ENGRUNES, E.I., S.L.U. 2013 2014 2015 2016
Direcció 2 2 2 2
Técnics i administratius (1 persona proveniente de PI) 6 6 4 4
Profesionals (7 persona proveniente de PI) 25 23 18 23
Discapacitats 5 5 4 5
*Inserció etapa laboral 60* 76* 87* 86*
TOTAL 98 112 115 120

*Etapa laboral Fundació Engrunes i Engrunes, E.I., S.L.U.

Traballadors d'Inserció 2013 2014 2015 2016
Final del procés satisfactori 19 (19,59 %) 34 (46,58 %) 47 (39,17 %) 25 (39 %)
No supera període de prova (2 mesos) 4 (4,12 %) 5 (6,85 %) 15 (12,50 %) 6 (6,25 %)
Interrupció procés (Final d'obra o servei) 0 (0,00 %) 1 (1,37 %) 1 (0,83 %) 1 (1,04 %)
Interrupció procés (Incompliment) 2 (2,06 %) 1 (1,37 %) 4 (3,33 %) 9 (9,38 %)
Continuen el procés 48 (49,48 %) 49 (67,12 %) 53 (44,17 %) 55 (5,73 %)
TOTAL %
Traballadors d'Inserció
73 persones
47 %
90 persones
54 %
120 persones
60 %
96 persones
55 %

2017: un total de 279 persones
2016: un total de 276 persones
2015: un total de 279 persones
2014: un total de 231 persones

 
FUNDACIÓ ENGRUNES 2014 2015 2016 2017
Direcció 6 6 6 5
Técnics i administratius (1 persona provinent de PI) 11 11 11 7
Profesionals (5 persones provinents de PI) 20 30 23 14
Discapacitats 5 6 5 3
*Inserció etapa laboral 14* 33* 10* 1*
Inserció etapa pre-laboral 34 40 43 51
Espai de recerca de feina 29 38 58 45
TOTAL 119 164 156 126
ENGRUNES, E.I., S.L.U. 2014 2015 2016 2017
Direcció 2 2 2 3
Técnics i administratius (1 persona provinent de PI) 6 4 4 4
Profesionals (7 persones provinents de PI) 23 18 23 28
Discapacitats 5 4 5 8
*Inserció etapa laboral 76* 87* 86* 110*
TOTAL 112 115 120 153

*Etapa laboral Engrunes Consolidat

Treballadors d'Inserció 2014 2015 2016 2017
Final del procés satisfactori 34 (37,78 %) 47 (39,17 %) 25 (26,04 %) 29 (26,13 %)
No supera període de prova (2 mesos) 5 (5,56 %) 15 (12,50 %) 6 (6,25 %) 13 (11,71 %)
Interrupció procés (Final d'obra o servei) 1 (1,11 %) 1 (0,83 %) 1 (1,04 %) 1 (0,90 %)
Interrupció procés (Incompliment) 1 (1,11 %) 4 (3,33 %) 9 (9,38 %) 9 (8,11 %)
Continuen el procés 49 (54,44 %) 53 (44,17 %) 55 (57,29 %) 59 (53,15 %)
TOTAL %
Treballadors d'Inserció
90 persones
54 %
120 persones
60 %
96 persones
55 %
111 persones
61 %

2018: un total de 326 persones
2017: un total de 279 persones
2016: un total de 276 persones
2015: un total de 279 persones
 

 
FUNDACIÓ ENGRUNES 2015 2016 2017 2018
Direcció 6 6 5 5
Técnics i administratius (1 persona provinent de PI) 11 11 7 7
Professionals (5 persones proveninents de PI) 30 23 14 14
Discapacitats 6 5 3 3
*Inserció etapa laboral 33* 10* 1* 1*
Inserció etapa pre-laboral 40 43 51 28
Espai de recerca de feina 38 58 45 101
TOTAL 164 156 126 159

 
ENGRUNES, E.I., S.L.U. 2015 2016 2017 2018
Direcció 2 2 3 4
Técnics i administratius (1 persona provinent de PI) 4 4 4 8
Professionals (7 persones provinents de PI) 18 23 28 36
Discapacitats 4 5 8 9
*Inserció etapa laboral 87* 86* 110* 110*
TOTAL 115 120 153 167

*Etapa laboral Engrunes Consolidat

Treballadors d'Inserció 2015 2016 2017 2018
Final del procés satisfactori 47 (39,17 %) 25 (26,04 %) 29 (26,13 %) 39 (35,14%)
No supera període de prova (2 mesos) 15 (12,50 %) 6 (6,25 %) 13 (11,71 %) 9 (8,11%) 
Interrupció procés (Final d'obra o servei) 1 (0,83 %) 1 (1,04 %) 1 (0,90 %) 2 (1,80%) 
Interrupció procés (Incompliment) 4 (3,33 %) 9 (9,38 %) 9 (8,11 %) 2 (1,80%) 
Continuen el procés  53 (44,17 %) 55 (57,29 %) 59 (53,15 %) 59 (53,15%)
TOTAL %
Treballadors d'Inserció
120 persones
60 %
96 persones
55 %
111 persones
61 %
111 persones
56,35%

BALANÇ SOCIAL

2014: un total de 231 persones
2013: un total de 213 persones
2012: un total de 236 persones

Balanç social 2014

FUNDACIÓ ENGRUNES 2014 2013 2012
Direcció 6 6 7
Técnics i administratius 11 12 17
Professionals 20 24 38
Discapacitats 5 2 8
Inserció etapa laboral 14 13 33
Inserció etapa pre-laboral 34 40 20
Espai de recerca de feina 29 18 23
TOTAL 119 115 146
ENGRUNES, E.I., S.L.U. 2014 2013 2012
Direcció 2 2 1
Técnics i administratius 6 6 6
Professionals 23 25 17
Discapacitats 5 2 2
Inserció etapa laboral 76 60 64
TOTAL 112 98 90

*Etapa laboral Fundació Engrunes i Engrunes, E.I., S.L.U.

Treballadors d'Inserció 2014 2013 2012
Final del procés satisfactori 34 (37,07 %) 19 (26,03 %) 34 (35,05 %)
No supera període de proba (2 mesos) 5 (5,55 %) 4 (5,48 %) 6 (6,19 %)
Interrupció procés (Final d’obra o servei) 1 (1,11 %) 0 (0,00 %) 13 (13,40 %)
Interrupció procés (Incompliment) 1 (1,11 %) 2 (2,74 %) 1 (1,03 %)
Continuen el procés 49 (54,44 %) 48 (65,75 %) 43 (44,33 %)
TOTAL %
Treballadors d'Inserció
90 persones
54 %
73 persones
47 %
97 persones
50 %

2015: un total de 279 persones
2014: un total de 231 persones
2013: un total de 213 persones

 

FUNDACIÓ ENGRUNES 2013 2014 2015
Direcció 6 6 6
Técnics i administratius 12 11 11
Profesionals 24 20 30
Discapacitats 2 5 6
*Inserció etapa laboral 13 14 33*
Inserció etapa pre-laboral 40 34 40
Espai de recerca de feina 18 29 38
TOTAL 115 119 164

ENGRUNES, E.I., S.L.U. 2013 2014 2015
Direcció 2 2 2
Técnics i administratius 6 6 4
Profesionals 25 23 18
Discapacitats 5 5 4
*Inserció etapa laboral 60 76 87*
TOTAL 98 112 115

*Etapa laboral Fundació Engrunes i Engrunes, E.I., S.L.U.

Traballadors d'Inserció 2013 2014 2015
Final del procés satisfactori 19 (19,59 %) 34 (46,58 %) 47 (39,17 %)
No supera període de prova (2 mesos) 4 (4,12 %) 5 (6,85 %) 15 (12,50 %)
Interrupció procés (Final d'obra o servei) 0 (0,00 %) 1 (1,37 %) 1 (0,83 %)
Interrupció procés (Incompliment) 2 (2,06 %) 1 (1,37 %) 4 (3,33 %)
Continuen el procés 48 (49,48 %) 49 (67,12 %) 53 (44,17 %)
TOTAL %
Traballadors d'Inserció
73 persones
47 %
90 persones
54 %
120 persones
60 %

ETAPA LABORAL 2013

L'objectiu de la Fundació Engrunes és la rehabilitació, reeducació i integració de persones excloses i marginades per la societat, a través del contracte de treball i l'administració de serveis socials, sanitaris, educatius i formatius, així com el desenvolupament d'activitats empresarials de tot tipus directament realitzades per la Fundació, o mitjançant la creació o participació en empreses d'inserció social amb qualsevol forma jurídica i en els termes que la legislació estableixi a cada moment.

La nostra tasca és acompanyar i preparar a la persona en situació o en risc de marginació per tal que s’incorpori a la societat, facilitant la primera eina indispensable: el treball com instrument capacitatiu de la persona i potenciador, clau de la seva vida social.

 La inserció sociolaboral va dirigida a persones en situació d’exclusió o en greu risc d’arribar-hi; que estiguin desocupades i que tingui dificultats importants per integrar-se en el mercat de treball ordinari. Aquestes persones troben importants dificultats per accedir al mercat de treball, per mancances socials, econòmiques, educatives i de qualificació laboral.

Fundació Engrunes proporciona feina, formació i acompanyament a aquests treballadors/ores i se’ls demana que mantinguin el seu compromís d’acceptar el suport formatiu, laboral i social de la Fundació així com el desenvolupament del seu pla d’inserció d’una durada de 2 anys, fins que estiguin preparats per accedir al mercat ordinari.

QUÈ ÉS EL PROCÉS D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL?

És el procés que combina la lògica empresarial, que consisteix en la producció de béns i serveis, amb metodologies que fan possible l’ocupació laboral dels més desfavorits i que es troben en una situació d’exclusió social.

És el procés que fa una persona provinent de l’exclusió o en risc de patir-la, en un ambient laboral, a traves d’un contracte de treball i l’acompanyament de professionals socials i educatius durant tot el procés.

Aquest procés possibilita a la persona la recuperació o aprenentatge d’un ofici i paral·lelament un acompanyament socioeducatiu per la adquisició d’altres qualitats com la autoestima, la responsabilitat, l’autocontrol, el treball en equip, etc.

El procés d’inserció sociolaboral el tenim temporalitzat en dos anys a Engrunes, tot i que a vegades pot ser més curt o necessitar de més temps per la consecució del objectius que acordem en el pla d’inserció.

Durant el procés pretenem que la persona recuperi la seva dignitat i autonomia perduda com a conseqüència de la seva exclusió social i passi a una situació d’integració i de participació activa en la societat

Durant l’any 2013 hem acollit, integrat laboralment i/o donat continuïtat laboral a 13 treballadors/es en procés d’inserció, que han estat contractats i fent un procés al recurs de FUNDACIÓ ENGRUNES, GESTIO DE RESIDUS I SERVEIS
 

Els beneficiaris contractats per fer el procés d'inserció a la Fundació Engrunes han estat distribuïts de la següent manera:
BENEFICIARIS DURANT L'ANY

 

 

Personal a 1/1/2013

 

Baixes durant l'any 2013

 

Altes durant l'any 2013

 

Beneficiaris durant l'any 2013

 

Continuen a 31/12/2013

 

INTERVENCIÓ SOCIAL, TASCA EDUCATIVA I FORMACIÓ ACTIVA EN EL LLOC DE TREBALL

Les activitats en les que treballen les persones en procés d’ inserció sociolaboral son Gestió de Residus i Medi ambient.

Els llocs de treball a traves dels quals adquireixen una formació tècnica professional son:

 • Peó de recollides i magatzem (carrega i descarrega)
 • Peó amb carnet de conduir
 • Peó de deixalleria
 • Depenent de botiga de 2ª ma

2013 - Els organismes i entitats dels que han estat derivades i contractades en procés d’inserció a Fundació Engrunes queden reflectits als gràfics

 
 
 

SS Aj. de Sant Cugat - SOM (7)

 

SS Montcada i Reixac (1)

 

CIRE - Dept. de Justícia (3)

 

SS Àrea Metropolitana - Cerdanyola (1)

 

SIS Aj. de Barcelona - sense sostre (1)

 

2013 - Els col·lectius a que pertanyen les 13 persones en procés d’ inserció Sociolaboral son:

 
 
 

Risc Exclusió (7)

 

Discapacitat (1)

 

RMI (2)

 

Tractament penitenciari (3)


Els Objectius treballats amb les persones amb contracte de treball, en procés d’inserció sociolaboral el 2013 han estat:

 • A nivell laboral: Formació professional. Entrenament d’hàbits de treball i actituds de treball
 • A nivell de suport personal: Procés de millora personal per a donar resposta a les necessitats/demandes individuals, al mateix temps que als requeriments del mercat de treball.

A nivell laboral: Formació professional

Els objectius que veurem a continuació es treballen amb el global de treballadors, tot i que fem especial incidència en alguns d’ells que considerem com a prioritaris segons el cas concret, a nivell individual. Il·lustrem el numero de persones amb les que s’ha treballat cada objectiu.

 
 
 

Rendiment

 

Constància

 

 

Organització de la feina

 

 

Coneixement i domini

 

Atenció a l'usuari

 
A nivell laboral : Formació en hàbits i actituds de treball
 
En aquest nivell hem treballat els següents objectius amb la freqüència que veiem
 
 
 

Puntualitat

 

Assistència

 

Comunicació i justificació

 

Treball en equip

 

Iniciativa

 

Responsabilitat

 

Disposició a l'aprenentatge

 

Seguretat i salut laboral

 

A nivell de suport personal i competències transversals


Són els objectius més personalitzats del Pla d’Inserció, Per establir-los partim de la informació facilitada pel referent extern, contrastada amb el seguiment personal durant els dos primers mesos, i acordats amb cada treballador per tal d’implicar-lo en el seu procés.

 
 
 

Estabilitat personal

 

Seguiment toxicomanies

 

Seguiment toxicomanies

 

Seguiment de la situació sociofamiliar

 

Administració dels ingressos

 

Habitatge

 

Habilitats socials interpersonals

 

Gestió conflictes

 

Autoestima

 

Integració social

 

Formació

 

ELS RESULTATS DELS QUE HAN FET UN PROCÉS D´INSERCIÓ HAN ESTAT:

De les 13 Persones contractades durant el 2013 per fer un procés d’inserció

4 PERSONES HAN FINALITZAT EL SEU PROCÉS D’INSERCIÓ AMB VALORACIÓ SATISFACTORIA

 • 1 PERSONA S’HA INSERIT AL MERCAT ORDINARI --> Per derivació des d’Engrunes al programa Incorpora, gestionat per l’associació Andròmines. S’ha inserit com a xofer a l’Aeroport de Barcelona amb contracte normalitzat, a jornada parcial, a Trinijove.
 • 3 PERSONES s’han vinculat a SS i el SOM de Sant Cugat per a iniciar el procés de recerca de feina al mercat ordinari.

9 PERSONES CONTINUARAN EL PROCÉS D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL EL 2014

 
 
 
 

Continuitat en Fundació Engrunes

 

Inserció al mercat ordinari

 

Final del procés

ESPAI DE RECERCA DE FEINA AL MERCAT ORDINARI 2013

En els darrers dos anys hem reduït considerablement les accions d’orientació, recerca i prospecció envers la inserció laboral al mercat ordinari de les persones que es troben a l’etapa final del seu procés d’inserció a l’entitat.

Durant l’any 2013, les accions d’intervenció tenen l’objectiu d’ACOMPANYAR la persona durant aquesta etapa final per, en primer lloc, prendre consciència de l’acabament del contracte, mantenir la motivació per a enfrontar-se a la nova situació, tenir un espai per a la reflexió personal dels propis interessos i necessitats, així com dels requeriments del mercat de treball, i elaborar el currículum de forma individualitzada, escollint el model de currículum que més s’ajusti al perfil i punts forts-febles de cada persona.

També en aquesta etapa final fem accions de derivació d’aquelles persones que així ho vulguin al servei d’orientació-recerca laboral més proper al seu lloc de residència. O en tot cas, els orientem perquè puguin adreçar-se ells pel seu compte a entitats que puguin atendre’ls per aquest fi, segons el col·lectiu i el territori.

A l’inici de l’any 2013 teníem 10 persones d’alta, i al llarg de l’any hem ofert i han acceptat aquest acompanyament 8 persones més de Fundació Engrunes i l’Empresa d’Inserció. El total de participants ha estat 18 persones.

La VALORACIÓ de tots els participants en aquesta etapa ha estat “CORRECTA”.
I, pel que fa als RESULTATS, són aquests:

VALORACIÓ PROCÉS DE RECERCA RESULTATS
Correcte 18
Participants 18
Insercions al mercat ordinari 8
 

 

 
 

Abandonament

 

Continuitat en la recerca de feina 31-12-13

 

Inserció al mercat ordinari

 

ETAPA PRE-LABORAL 2013


L’etapa Pre-laboral sorgeix de la necessitat de cercar mecanismes d’inclusió a persones perceptores de la RMI, que aproximadament en el 75% dels casos han estat persones sense sostre, i trobem que és convenient per a la seva inserció laboral que facin prèviament un procés de capacitació on tinguin la oportunitat d’activar-se, millorar l’autoestima i motivació, entrenar hàbits bàsics de treball, i fer un procés de millora personal. Aquest procés previ, que pot durar un any màxim, pot facilitar la inserció laboral posterior d’aquestes persones a l’Empresa d’Inserció.

FINALITAT:

 • Aconseguir una transició exitosa al món laboral.
 • Emprendre un procés de millora personal que doni resposta a les necessitats i consecució d’objectius individuals, i alhora als requeriments del mercat de treball.

Els OBJECTIUS són:

 • Desenvolupar les competències tècniques necessàries per al desenvolupament de l'activitat: OPERARI DE RESIDUS I MAGATZEM
 • Re-entrenar les habilitats professionals necessàries per al desenvolupament de qualsevol activitat laboral del sector de magatzem.
 • Re-entrenar o adquirir les competències bàsiques: llengua, càlcul i informàtica funcional.
 • Desenvolupar competències transversals que puguin transferir a qualsevol entorn laboral.

Curs de 3,5 h diàries, de dilluns a divendres, per 12 persones.

26 persones perceptores de la RMI han participat el 2013 a l’etapa Pre-laboral i aquest han estat els resultats

 
 
 
 

Continuïtat al prelaboral (12)

 

Abandonament (5)

 

Incompliment pla d'Inserció (2)

 

Inserció laboral E.I. (5)

 

Inserció laboral mercat ordinari (1)

 

Fi de procés (1)


De les 26 persones ateses a l’etapa Prelaboral:

 • 6 persones han estat baixa del curs per INSERCIÓ LABORAL, una d’elles al mercat ordinari, i cinc a Fundació Engrunes i Empresa d’Inserció. Representen el 23% del total de participants, i el 43% respecte el total de baixes al curs.
 • 8 persones han estat baixa per diferents motius:
  • per FI DE PROCÉS – 1 persona, després que excepcionalment ha estat dos anys participant en el curs. No ha estat possible la inserció per motiu de consum i altres factors personals. Representa el 4% dels participants.
  • per ABANDONAMENT – 5 persones. Representa el 19% dels participants.
  • per INCOMPLIMENT DEL PLA D’INSERCIÓ – 2 persones. Representa el 8% dels participants.  Les baixes per aquests dos darrers motius s’han donat per les dificultats esmentades abans: consum de tòxics, dependència a la xarxa d’assistència social, manca de xarxa social de suport, i dificultats en les relacions sociofamiliars.
 • 12 persones CONTINUEN a l’etapa prelaboral i preveiem que continuïn el 2014 fins que valorem que estan preparades per continuar el seu procés a l’empresa d’inserció o al mercat ordinari , o bé canviïn de mesura.

 

 
 
 

BO (8)

 

Falta d'actitud o motivació (5)

 

Correcte (13)

 

Valorem de forma positiva el procés d’integració i participació social que estan fent els participants. El 81% d’ells considerem que han fet un procés “Bo” i “Correcte” donat que han fet o estan fent una evolució positiva participant en el curs Prelaboral, a nivell personal i a nivell ocupacional.

En el 19% dels casos hem valorat que hi ha hagut aspectes importants a millorar, han presentat una “Falta d’actitud o motivació” que ha causat finalment l’abandonament del curs o la fi del procés. Un d’aquests casos, però, és una persona que actualment està fent el curs, s’hi ha incorporat recentment i detectem que hi ha hàbits laborals bàsics que s’han de treballar.

Les dificultats que hem detectat són de consum de tòxics, de dependència a la xarxa d’assistència social, de manca de xarxa social de suport, i de dificultats en les relacions sociofamiliars.

Projecte amb joves en Risc d’ exclusió -- APReNDRe I eMPReNDRe MANTENIMENT DE MOBILIARI URBÀ 2013

Introducció

Ha estat un projecte que ofert una alternativa formativa-laboral a joves en risc en una franja d’edat clau en el seu desenvolupament i projecció futura a nivell personal i laboral. El projecte pretén donar resposta a la manca de recursos formatius per a joves en aquesta edat i facilitar-los un espai on puguin aprendre, estar actius, treballar en equip, ser autònoms, i créixer com a persones.

Objectiu general

L’objectiu general del projecte és augmentar les possibilitats d'empleabilitat o tornada als estudis dels/les joves de Montcada i Reixac que es troben en risc d’exclusió social, mitjançant una formació activa basada en l’experimentació, el funcionament per projectes, i la contribució dels/les joves en accions en benefici de la comunitat.

ESTRATÈGIES I OBJECTIUS

1.1 Aprendre les tasques i els coneixements necessaris en el Manteniment de mobiliari urbà.

Desenvolupant el oficis de Paleta, fuster, pintor i ferrallista

1.2 Conèixer els àmbits de gestió de una petita empresa inherents a qualsevol activitat professional mitjançant el funcionament per projectes.

1.3 Desenvolupar la creativitat i la imaginació en els projectes de Manteniment assumits a nivell de grup.

1.4 Fer un canvi d’actituds passives per actituds actives, de compromís i participació en la comunitat.

1.5 Viure experiències amb resultats positius, d’èxit i amb reconeixement social que ajudin als joves a fer un canvi en la percepció de sí mateixos i en les seves possibilitats de futur a nivell educatiu i/o laboral.

Metodologia    

 1. Funcionament per projectes
 2. Autogestió com a grup
 3. Adopció de rols
 4. Participació en la comunitat

Organització    

 1. Àrees de treball: 1. Gestió i 2. Manteniment
 2. Dos grups de 5 joves que portaran a terme els serveis de manteniment, des de la seva gestió inicial de l’àmbit administratiu, facturació, comunicació i producció.
 3. Durada del curs de Gener a Juny, 4 hores diàries, de 10:00 a 14:00h.

Recursos    

 1. El Ajuntament de Montcada ens va oferir un espai d’uns 100 m2
 2. El finançament anirà a càrrec de Fundació Engrunes i dels col·laboradors que capti.

Qui ho ha porta a terme.

Un equip format per:

Un coordinador/a del projecte
Un professional qualificat amb formació i experiència en els oficis de pintor, paleta, fuster i soldadura, que aporti també experiència i sensibilitat envers l’educació amb joves.
Un professional qualificat amb titulació i experiència en dos àmbits: Educació, amb joves/Gestió d'empresa.

Perfil dels beneficiaris

El projecte de formació que us presentem anirà dirigit al col·lectiu de joves en risc d’exclusió dels municipis de Montcada, que siguin usuaris d’entitats, centres educatius o serveis socials del territori i arribin a Fundació Engrunes derivats de la persona de referència del jove.

El grup serà de 10 joves:

 • de 16 a 21 anys
 • amb coneixement del castellà o català , parlat i escrit
 • amb motivació per aprendre un ofici i disponibilitat de dedicació.
 • en situació d’atur

Característiques dels joves participants


Procés de selecció i Perfil dels joves

Els joves son nois i noies de Montcada i Reixac d’entre 16 i 20 anys que actualment no tenien cap activitat prevista, ni estudiaven ni treballaven.

Ens van enviar un llistat d’uns 40 joves que eren usuaris del DILTET, de Serveis Socials i de Joventut. Vam començar les entrevistes i vam seleccionar als qui podien donar bon resultat, tenien necessitat de fer-ho (perquè portaven molt de temps sens fer res) i qui se’l veia motivat.

Gènere i edat

Del llistat total de joves només un 15% eren noies. Es va intentar entrevistar-les a totes, ja que en principi la idea era que hi hagués un tant per cent de noies elevat, al voltant d’un 40%.

Al curs han participat un total de 14 joves, 3 noies i 11 nois.

 
 
 
 

Nois

 

Noies


Les edats dels joves oscil·len entre els 16 i 19 anys, la majoria d’ells es coneixien ja que havien coincidit en l’escola, altres cursos, del barri, etc...

 

 
 

19 anys

 

18 anys

 

 

17 anys

 

 

16 anys


Nivell d’ estudis

Els joves que han fet el curs tenien uns coneixements molts bàsics, a la prova ja ho vam veure. Molts d’ells son joves que no han finalitzat la ESO, alguns han estat fent formació a una UEC, en general son nois amb moltes dificultats de concentració i una actitud de rebel·lia contra el sistema que els impedeix aprofitar els recursos que es posen a la seva disposició.

Dels 14 joves que han participat al curs només 3 tenien la ESO finalitzada

 

 
 

ESO finalitzada

 

ESO no finalitzada


 

Assistència

L’assistència dels joves ha estat en general força positiva, malgrat ha hagut una manca molt important de justificació d’absències i d’avisar quan no havien de venir.

Execució de les Accions formatives

S’ha treballat durant tot el curs dos grups de treball de 5 nois cada grup, durant una setmana uns feien Gestió d’Empresa i altres Manteniment.

Les feines de Manteniment que s’han realitzat a Can Tauler han estat:

 • Reparació d’un banc de Fusta
 • Reparació i pintat de la porta d’accés
 • Reparació d’esquerdes a la paret frontal
 • Poliment i pintat de les baranes
 • Realitzar una pissarra dintre de Can Tauler
 • Disseny i creació d’una caseta de fusta per guardar les eines

La formació teòrica ha estat:

 • Recerca d’informació sobre tanques metàl·liques, preus de mercat, metres lineals necessaris, formes d’instal·lació, càlcul d’hores necessàries de ma d’obra i pressupost.
 • Recerca d’informació sobre portes de fusta, tractaments, materials necessaris per fer la reparació, eines necessàries, preus de mercat i pressupost.
 • Recerca d’informació sobre cóm arrebossar una mur, tipus d’arrebossat, materials i eines necessaris, càlcul d’hores de ma d’obra i pressupost.
 • Recerca sobre el tractament de les portes de ferro, materials i eines necessaris, càlcul d’hores de ma d’obra i pressupost.

Les feines fetes al Centre Cívic l’Alzina de Manteniment han estat:

 • Desmuntatge de la tanca metàl·lica perimetral
 • Muntatge de la tanca metàl·lica perimetral
 • Arrebossat i pintat del mur
 • Col·locació de 5 portes de fusta, ajustament al forat i pintat
 • Construcció d’una tanca de fusta
 • Poliment i pintat de porta metàl·lica
 • Poliment i pintat de porta de fusta, a més de reparació de la reixeta de ventilació
 • Poliment i reparació de porta de fusta
 • Col·locació rajoles a la base de les columnes

Les feines fetes a la Casa de les Aigües han estat:

 • Reparació d’esquerdes i pintat del mur exterior
 • Pintat dels suports de la tanca metàl·lica
 • Reparació del mur exterior
 • Poliment i pintat de les reixes de les finestres
 • Pintat del sòcol de la casa
 • Pintat de la barana interior de la casa
 • Reparació i substitució de les pedres de les jardineres
 • Reparació d’esquerdes del terra
 • Poliment i pintat de les jardineres

 

La formació teòrica realitzada en aquest període s’ha enfocat més a la Gestió d’Empresa, la creació del currículum i la recerca d’ofertes de treball ja que els curs estava en el seu període final.

Els divendres en reuníem tots a Can Tauler i fèiem traspàs d’informació entre els joves, què havien fet, on s’havien quedat, quines dificultats havien trobat, què es podia millorar. A més de comentar les coses que nosaltres, els professionals, havíem vist que havien anat malament durant la setmana i valorar perquè podia ser i cóm es podia millorar. També hem aprofitat els divendres per fer sortides que creiem interessants pels joves, l’Escola d’adults, les Jornades de Què Fem (de la Diputació de Barcelona sobre formació), La Casa de les Aigües, etc.

Funcionament i resultats

Del 14 joves que han participat al curs de Manteniment de Mobiliari Urbà podem dir que el seu funcionament ha estat:

 • 1 va abandonar a la setmana de començar, va venir perquè estava la seva cosina però quan va començar va veure que no l’interessava, a més sembla que amb la resta del grup no tenia bona relació (es coneixien d’abans)
 • 3 joves van ser baixa per manca de motivació, ja que les seves absències eren continuades, sense justificar ni avisar, la seva actitud era molt conflictiva i hi havia una manca de motivació molt important a més d’altres aspectes a treballar que nosaltres no podíem, com deshabituació de tòxics, atenció a menors, etc.
 • 1 va ser baixa per malaltia
 • 9 han acabat el curs, d’aquests
  • 3 han fet un bon procés, havent un canvi en la seva actitud, estant motivats per fer formació i s'ha vist una evolució positiva.
  • 4 han fet un procés correcte, han fet alguna millora en actitud, assistència, justificació d’absències, etc. però encara s’hauria de treballar molt més amb ells.
  • 2 han acabat el curs però amb manca de motivació i falta d’actitud, durant els temps que han estat no hem aconseguit una evolució satisfactòria.
  • Fundació Engrunes farà un seguiment dels joves que han finalitzat el curs, amb el objectiu de que tinguin una continuïtat en el seu procés d’ inserció sociolaboral.

Funcionamnet dels Joves que han finalitzat

 
 

BO

 

Correcte

 

Falta d'actitud i/o motivacióEn quant als resultats:

 • 6 han començat una formació o estan apuntats pel setembre
 • 4 estan fent recerca de feina o tenen expectatives de marxar afora a treballar amb algun familiar
 • 1 està pendent de justícia
 • 3 no tenim constància perquè van ser baixa i no hem aconseguit mantenir el contacte.

Resultats dels Joves

 
 
 

Formació

 

Recerca de feina

 

Mesures pendents

 

No tenim dades

 

 

ETAPA LABORAL 2012

Des de l'Àrea Social, la nostra tasca és acompanyar i preparar a la persona en situació o en risc de marginació per tal que s'incorpori a la societat, facilitant la primera eina indispensable: el treball com instrument capacitatiu de la persona i potenciador clau de la seva vida social. La inserció sociolaboral va dirigida a persones en situació d'exclusió o en greu risc d'arribar-hi, que estiguin desocupades i que tinguin dificultats importants per integrar-se en el mercat de treball ordinari. Aquestes persones troben importants dificultats per accedir al mercat de treball, degut a mancances socials, econòmiques, educatives i/o de qualificació laboral.

Engrunes proporciona feina, formació i acompanyament a aquests treballadors/ores i, a canvi, se'ls demana que mantinguin el seu compromís d'acceptar el suport formatiu, laboral i social de l'entitat, així com el desenvolupament del seu Pla d'Inserció, fins que estiguin preparats per accedir al mercat ordinari.

QUÈ ÉS EL PROCÉS D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL?

És el procés que fa una persona provinent de l'exclusió o en risc de patir-la, en un ambient laboral i a través d'un contracte de treball i amb l'acompanyament de professionals socials i educatius durant tot el procés. Aquest procés possibilita a la persona la recuperació o aprenentatge d'un ofici i paral•lelament, un acompanyament socioeducatiu per l'adquisició d'altres qualitats i habilitats, com l'autoestima, la responsabilitat, l'autocontrol, el treball en equip, etc.

El procés d'inserció sociolaboral el tenim temporalitzat en dos anys a Engrunes, tot i que a vegades pot ser més curt o necessitar més temps per la consecució dels objectius que acordem en el Pla d'Inserció. Durant el procés pretenem que la persona recuperi la seva dignitat i autonomia perduda com a conseqüència de la seva exclusió social i passi a una situació d'integració i de participació activa a la societat.

Els objectius que treballem amb les persones en procés d'inserció són els següents:

Objectius laborals:

A nivell formatiu/laboral es treballa l'aprenentatge/recuperació de l'ofici i l'aprenentatge/recuperació d'hàbits de treball.

Hàbits de treball:

Dels hàbits de treball, el més freqüent és començar a fer el seguiment amb el tema de la responsabilitat, ja que moltes vegades no s'acaben d'implicar a la feina. Un altre dels hàbits que s'ha de treballar i molt, és la comunicació d'absències i justificacions; és un dels problemes més importants que tenim a nivell laboral, ja que la no comunicació d'una absència, de vegades, provoca un trasbals important en el dia a dia de la feina.

Objectius personals:

Aquests són els objectius més personalitzats, els que marquen la diferència més clarament entre cada persona. Per establir-los partim de l'anàlisi de les entrevistes inicials, l'anàlisi d'ocupabilitat, la informació facilitada pel referent extern, contrastada amb el seguiment personal durant els dos primers mesos i acordats amb cada treballador per tal d'implicar-lo en el seu procés.

Volem que les persones es puguin sentir incloses, tant social com laboralment, durant el temps que estan contractades a Engrunes per facilitar i fer tot allò que sigui possible per a què puguin tornar a enfrontar-se a la societat i al mercat ordinari des d'una situació normalitzada, superada la situació d'exclusió.

DADES FUNDACIÓ ENGRUNES

Durant l'any 2012, s'han acollit, integrat laboralment i/o donat continuïtat laboral a 33 treballadors en procés d'inserció. Han estat contractats i han fet el seu procés d'inserció als diferents Centres de treball de la Fundació Engrunes : Gestió de Residus i Serveis i Construcció

 

 

Construcció

 

Gestió de Residus i serveis


Els beneficiaris contractats per fer el procés d'inserció a la Fundació Engrunes han estat distribuïts de la següent manera:

BENEFICIARIS DURANT L'ANY

 

Personal a 1/1/2012

 

Baixes durant l'any

 

Atesos durant l'any

 

Beneficiaris durant l'any 2012

 

Continuen a 31/12/2012

 

Els col·lectius a que pertanyen els 33 treballadors, queden reflectits al següent gràfic:

 

 

Risc d'exclusió,S.S: 9 persones

 

Joves extutelats: 6 persones

 

Toxicomania, tractament drogues-alcohol: 1 persona

 

Renda Mínima d'Inserció: 4 persones

 

Tractament penitenciari: 13 persones


I els organismes i entitats dels que han estat derivats, queden reflectits en aquest altre gràfic:

 
 
 

Àrea de Suport als joves tutelats i extutelats, DGAIA, Via Laboral del Departament de Benestar Social i Familia

 

Entitats. ICS Unitat d'alcoholisme, CAS de Mollet, Aprendre a Aprendre

 

S.S. Àrea Metropolitana, Gavà, L'Hospitalet, CerdanyolaS.S. Àrea Metropolitana, Gavà, L'Hospitalet, Cerdanyola

 

Cire. Departament de Justicia

 

 

Serveis Socials. Montcada i Reixac

 

S.S. Ajunt. Barcelona SIS., Serveis Socials

 

De les 33 persones contractades durant el 2012 per fer un procés d'inserció aquest són els resultats:

•    No han superat el període de prova: 4
•    Han fet el procés d'inserció:    29
... i de les que han fet el procés d'inserció...

13 persones han tingut un final del procés satisfactori

• 2 persones s'han inserit al mercat ordinari de treball.
• 11 persones han acabat el seu procés sense trobar feina al mercat ordinari, però estan preparades per respondre, amb capacitat de treball i habilitats personals (han estat 2 anys de procés); algunes d'aquestes estan a l'Espai de Recerca de Feina de la Fundació Engrunes o en altres serveis de recerca de feina més a prop de la seva residència

6 persones van interrompre el seu procés per finalització d'obra i serveis

Van ser baixa perquè l'obra i servei que estaven realitzant es va acabar i no es va veure possibilitats de continuar en altres recursos.

1 persona va ser baixa per incompliment del seu Pla d'Inserció

No va continuar el seu procés, va ser donat de baixa del programa per diferents motius, principalment per no tenir bona actitud, no estar motivat pel treball i incomplir el Pla d'Inserció

9 persones continuaran el procés d'inserció sociolaboral el 2013

Volem que continuïn fins finalitzar el seu procés d'inserció

 

Continuïtat en el procés: 9 persones

 

 

Incompliment Pla d'Inserció: 1 persona

 

Final del procés: 13 persones

 

Finalització obra i serveis: 6 personesESPAI DE RECERCA DE FEINA AL MERCAT ORDINARI

Durant l'any 2012 han participat a l'Espai de Recerca de Feina 58 persones que estaven contractades en algun recurs d'Engrunes o que havien acabat el seu procés d'inserció sociolaboral durant els dos últims anys, i amb l'objectiu de la inserció al mercat ordinari. Aquestes persones han estat informades de les ofertes de feina que ha gestionat la nostra inseridora i acompanyades durant tot el procés de recerca i inserció. 

A l'inici de l'any 2012 teníem 26 persones en recerca activa de feina. Al llarg de l'any s'han incorporat les que acabaven el seu procés d'inserció sociolaboral a la Fundació Engrunes i a Engrunes, Recuperació i Manteniment, E.I., S.L.U., 32 persones. El total de participants ha estat de 58 persones.

Les persones que acaben el seu procés de dos anys continuen essent ateses a l'Espai de Recerca de Feina. Aquest any 2012 han estat inserides al mercat laboral 19 persones. Valorem positivament que les persones que han fet el procés de recerca activa de feina i han participat en les tutories i en la recerca de feina amb compromís, dedicació i constància, finalment han acabat el seu procés amb inserció al mercat laboral ordinari, tot i que la majoria hagin estat en treballs temporals. Hem de tenir en compte que amb la crisis i l'augment de l'atur, la inserció al mercat ordinari es molt difícil i més per les persones dels nostres col·lectius.

ETAPA PRE-LABORAL FUNDACIÓ ENGRUNES

L'etapa Pre-Laboral, sorgeix de la necessitat de cercar mecanismes d'inclusió per persones que no tenen els mínims per començar un procés d'inserció socio-laboral, que cada cop es troben més fora que dins del mercat laboral i que necessiten d'una recuperació i/o adquisició d'hàbits laborals bàsics per fer el pas següent a l'Empresa d'Inserció. Els objectius que es marca la Fundació Engrunes amb aquesta activitat són els següents:

 

 • la recuperació i/o adquisició d'hàbits laborals i de coneixements, a partir d'una formació com a operari/a de residus, mitjançant l'assistència a un curs, de dilluns a divendres, 3 hores diàries. (12 persones per curs)
 • possibilitar la integració laboral en una Empresa d'Inserció.
 • realitzar activitats tècniques, professionals i ocupacionals: mòdul d'introducció i gestió dels residus, mòdul de recuperació de residus, mòdul de reciclatge de residus i mòdul de reutilització de residus.
 • activitats a l'aula: formació medi ambiental, formació en recerca de feina, en seguretat i prevenció laboral i un mòdul de la vida quotidiana.

A l'etapa pre-laboral han participat 20 persones perceptores de la Renda Mínima d'Inserció durant l'any 2012. Aquests han estat els resultats :

4 persones han estat contractades als Centre de Treball d'Engrunes 

per continuar el seu procés d'inserció sociolaboral: les 4 en l'activitat de residus; 2 com a peó de Deixalleries, 1 com a peó de recollides selectives i 1 com a triadora de roba de 2a mà.

4 persones han finalitzat i han estat derivats un altre cop al seu referent
han estat un període d'un any

4 persones van abandonar per dificultats d'assistir al curs
i la desmotivació a l'activitat de residus

1 persona ha incomplert el pla establert
i ha estat donada de baixa de l'etapa

7 persones continuaran a l'etapa pre-laboral
durant l'any 2013, junt a altres que s'incorporin

 

Continuïtat en l'etapa

 

Inserció laboral: Empresa d'inserció

 

Final del procés

 

Abandonament

 

Incompliment Pla d'inserció

 

Valorem l'etapa Pre-laboral de forma positiva, ja que ajudem a persones procedents del col•lectiu sense sostre i que estan cobrant la Renda Mínima d'Inserció, a realitzar un procés de recuperació d'hàbits laborals i de motivació. En aquest procés, un Educador està en tot moment al costat dels participants, facilitant l'acompanyament i la recuperació de l'autoestima, al fer la formació activa i dins del centre de treball. Amb aquest acompanyament també es facilita la detecció de les diferents problemàtiques, mitjançant el contacte diari i la continuïtat.

ETAPA LABORAL 2011

L'objectiu de la Fundació Engrunes és la rehabilitació, reeducació i integració de persones excloses i marginades per la societat, a través del contracte de treball i l'administració de serveis socials, sanitaris, educatius i formatius, així com el desenvolupament d'activitats empresarials de tot tipus directament realitzades per la Fundació. També es fa mitjançant la creació o participació en empreses d'inserció social amb qualsevol forma jurídica i en els temes que la legislació estableix a cada moment.

La nostra tasca és acompanyar i preparar a la persona en situació o en risc de marginació per tal que s'incorpori a la societat, facilitant la primera eina indispensable: el treball com instrument capacitatiu de la persona i com a potenciador clau de la seva vida social.

La inserció sòciolaboral va dirigida a persones en situació d'exclusió o en greu risc d'arribar-hi; que estiguin desocupades i que tingui dificultats importants per integrar-se en el mercat de treball ordinari. Aquestes persones troben importants dificultats per accedir al mercat de treball, per mancances socials, econòmiques, educatives i de qualificació laboral.

La Fundació Engrunes proporciona feina, formació i acompanyament a aquests treballadors/ores i se'ls demana que mantinguin el seu compromís d'acceptar el suport formatiu, laboral i social de la Fundació així com el desenvolupament del seu Pla d'Inserció d'una durada de 2 anys, fins que estiguin preparats per accedir al mercat ordinari.
DISTRIBUCIÓ PER ACTIVITATS DELS TREBALLADORS-ES EN PROCÉS D'INSERCIÓ FUNDACIÓ ENGRUNES 2011

 

Construcció

 

Gestió de Residus i serveis

 

Durant l'any 2011 hem acollit, integrat laboralment i/o donat continuïtat laboral a 54 treballadors en procés d'inserció, que han estat contractats fent un procés als diferents recursos de Fundació Engrunes:

 • Construcció
 • Gestió de Residus i serveis

 

QUE ÉS EL PROCÉS D’INSERCIÓ SÒCIOLABORAL ?
És el procés que combina la lògica empresarial, que consisteix en la producció de béns i serveis, amb metodologies que fan possible l'ocupació laboral dels més desfavorits i que es troben en una situació d'exclusió social.


És el procés que fa una persona provinent de l'exclusió o en risc de patir-la, en un ambient laboral, a través d'un contracte de treball i l'acompanyament de professionals socials i educatius durant tot el procés.


Aquest procés possibilita a la persona la recuperació o aprenentatge d'un ofici i paral·lelament un acompanyament sòcioeducatiu per a l'adquisició d'altres qualitats com: l'autoestima, la responsabilitat, l'autocontrol, el treball d'equip, etc.


El procés d'inserció sòciolaboral el tenim temporalitzat en dos anys a Engrunes, tot i que de vegades pot ser més curt o pot ser més curt o necessitar més temps, per a la consecució dels objectius que acordem en el Pla d'Inserció.


Durant el procés pretenem que la persona recuperi la seva dignitat i autonomia perdudes com a conseqüència de la seva exclusió social i que passi a una situació d'integració i de participació activa en la societat.

BENEFICIARIS CONTRACTATS PER FER UN PROCÉS D' INSERCIÓ SOCIOLABORAL - ANY 2011

 
 

Construcció

 

Gestió de residus i serveis

 

 

 

Els col·lectius a que pertanyen les 54 persones i els organismes i entitats dels que han estat derivades queden reflectits als gràfics següents:

 

 
 

Entitats: SAD Hospitalet, ICS Unitat d'alcoholisme, CAS de Mollet, Aprendre a Aprendre

 

Area de Suport als joves tutelats i extutelats, DGAIA, Via Laboral del Departament d'Acció Socail i Ciutadania

 

S.S del Ajuntament de Barcelona SIS Serveis Socials de: Nou Barris, Raval Nord

 

CIRE Departament de Justícia

 

Serveis Socials i Serveis d'Ocupació Àrea Metropolitana: Montcada, Sant Cugat, Gavà, Cerdanyola, SS Ripollet, Caldes de Montbui, Rubí, Castellbisbal, Viladecans

 

 

 

Violencia de Genere

 

Discapacitat-Risc d'exclusió

 

Toxicomania, Drogues-Alcohol

 

Joves extutelats

 

Risc d'exclusió, serveis socials

 

Tractament Penitenciari

 

Renda Mínima d'inserció

 

INTERVENCIÓ SOCIAL, TASCA EDUCATIVA I FORMACIÓ ACTIVA EN EL LLOC DE TREBALL
Les activitats en les que treballen les persones en procés d'inserció sòciolaboral són Construcció i Medi Ambient.

Els llocs de treball a través dels quals adquireixen una formació tècnica professional són:

 • Peó de recollides i magatzem (carrega i descarrega)
 • Peó de triatge de plàstics
 • Peó amb carnet de conduir
 • Peó de deixalleria
 • Peó de paleta, pintor, lampista, fuster (ajudes a l’oficial)
 • Paleta (coneixedor de l’ofici)
 • Pintor (coneixedor de l’ofici)
 • Lampista (coneixedor de l’ofici)
 • Fuster (coneixedor de l’ofici)

Els objectius treballats amb les persones amb contracte de treball i en procés d'inserció sòciolaboral el 2011 han estat:

 • A nivell laboral: Formació professional, formació en hàbits i actituds de treball
 • A nivell de suport personal

A nivell laboral: Formació professional


Els objectius que veurem a continuació es treballen amb el global de treballadors, tot i que fem especial incidència en alguns d'ells que considerem com a prioritaris segons casos concrets, a nivell individual. Il·lustrem el nombre de persones amb les que s'ha treballat cada objectiu.

OBJECTIUS TREBALLATS A NIVELL LABORAL - Formació Professional - ofici - lloc de treball

 
 

Rendiment - ritme de treball

 

Constància

 

Organització feina

 

Coneixement i domini d'eines

 

Comprensió de consignes

 

Habilitat manipulativa

 

Identificar causes i solucions

 

Atenció a l'usuari

 

Coneixement del programa informàtic

A nivell laboral : Formació en hàbits i actituds de treball
En aquest nivell hem treballat els següents objectius amb la freqüència que veiem

 

OBJECTIUS TREBALLATS A NIVELL LABORAL - Formació en hàbits i actituds en el treball

 
 

Puntualitat

 

Assistència

 

Comunicació i justificació d'absències

 

Treball en equip

 

Iniciativa

 

Responsabilitat

 

Disposició a l'aprenentatge

 

Seguretat i salut laboral

A nivell de suport personal i competències transversals
Són els objectius més personalitzats del Pla d'Inserció. Per establir-los partim de la informació facilitada pel referent extern, contrastada amb el seguiment personal durant els dos primers mesos, i acordada amb cada treballador per tal d'implicar-lo en el seu procés.


OBJECTIUS TREBALLATS A NIVELL DE SUPORT PERSONAL

 
 

Estabilitat personal

 

Acceptació de la intervenció social

 

Actitud envers el treball

 

Motivació

 

Seguiment del tractament per toxicomania

 

Seguiment de la situació soci familiar

 

Administració dels ingressos

 

Habitatge

 

Habilitats socials interpersonals

 

Capacitat de gestionar conflictes

 

Autoestima

 

Autonomia personal

 

Integració social

 

Formació

 

Higiene i cura de la imatge personal


ELS RESULTATS DELS QUE HAN FET UN PROCÉS D'INSERCIÓ HAN ESTAT:


De les 54 persones contractades durant el 2010 per fer un procés d'inserció:

 • NO HAN SUPERAT EL PERÍODE DE PROVA: 4
 • HAN FET UN PROCÉS D’INSERCIÓ: 50

14 PERSONES HAN TINGUT UN FINAL DEL PROCÉS SATISFACTORI:

7 persones s’han insertat al mercat ordinari de treball.
7 persones han acabat el seu procés sense trobar feina en el mercat ordinari, però que estan preparades per respondre en el treball amb capacitat de treball i habilitats personals (han estat dos anys de procés) i han passat a l'espai de recerca de feina per al mercat ordinari.

11 PERSONES VAN INTERROMPRE EL SEU PROCÉS PER FINALITZACIÓ D'OBRA I SERVEI:

11 persones van ser baixa per que l' obra i servei que estaven realitzant es va acabar i no es va veure possibilitats de continuar en altre recurs

3 PERSONES VAN SER BAIXA PER INCOMPLIMENT DEL SEU PLA D´INSERCIÓ

3 persones que no van continuar el seu procés, van ser donats de baixa del programa per diferents motius, els principals van ser: no tenir una bona actitud per la seva banda, no estar motivats per la feina i incomplir el Pla d'Inserció.

22 PERSONES CONTINUARAN EL PROCÉS D'INSERCIÓ SÒCIOLABORAL en el 2011:

Aquestes 22 persones que continuen a Fundació Engrunes contractades, volem que continuïn fins a finalitzar el seu procés.

 
 

Continuïtat en el procés

 

Final del procés satisfactori

 

Interrupció del procés

 

Incompliment pla d'inserció

 

 

 

ESPAI DE RECERCA DE FEINA AL MERCAT ORDINARI 2011


Durant l'any 2011 a Engrunes han estat participant a l' Espai de Recerca de feina 39 persones que estaven contractades en algun recurs de fundació engrunes o que havien acabat el seu procés d' inserció sociolaboral aquest any o els dos anys anteriors, ja que un objectiu final amb totes elles és el de la inserció al mercat ordinari, aquestes, persones han estat informades de les ofertes de feina que s'han gestionat per part de la insertora, així com en seguiment i acompanyament durant tot el procés de recerca i inserció . La majoria d'elles propiciades per la nostra participació al Programa Incorpora de la Caixa.

A l'inici de l'any 2011 teníem 10 persones en recerca activa de feina, i un cop finalitzat l'any 2011 tenim 28 persones.

Persones en RECERCA ACTIVA de feina 39
Altes durant l'any 18
VALORACIÓ PROCÉS DE RECERCA  
Bo 19
Correcte 10
Falta d'actitud i / o motivació 10
RESULTATS  
Inserció a Engrunes 9
Inserció al mercat ordinari 8
Inserció a un Centre Especial de Treball -
Inserció no satisfactòria -
Persones inserides 15 38% de les persones ateses ERF-INCORPORA
- Al mercat ordinari 8  
- A Fundació Engrunes amb contracte normalitzat 9  
- A un Centre Especial de Treball 0  
- No satisfactori 0

 

Les persones que acaben el seu procés de dos anys continuen sent ateses en l'espai de recerca de feina.


Aquest any 2011 han estat inserides al mercat laboral 15 persones. Valorem positivament que les persones que han fet un procés de recerca activa de feina, hagin participat en aquesta tasca, amb les tutories i amb compromís, dedicació i constància, finalment hagin finalitzat el seu procés aconseguint la seva inserció al mercat laboral ordinari.


Hem de tenir en compte que amb la crisi i l'augment de l'atur, la inserció al mercat ordinari es molt difícil i encara més per les persones dels nostres col·lectius. Ara mateix és molt difícil que alguna persona deixi l'empresa d'inserció perquè hagi trobat un altre feina.


PROSPECCIÓ I CONSCIENCIACIÓ A EMPRESES DEL MERCAT ORDINARI


Des de l'espai de recerca de feina i a través de la participació al Programa Incorpora de la Caixa també es fa tot un treball de prospecció i conscienciació a empreses ordinàries per tal que col·laborin amb nosaltres per a la inserció de persones que fan un procés d'inserció sòciolaboral amb nosaltres.
 

Empreses visitades 27  
Vinculades (inserció i/o conveni) 10  
INSERCIÓ 6 - 4 empreses del mercat ordinari (2 de les quals també signen Conveni)
- FUNDACIÓ ENGRUNES (5 insercions) i E.I. (4 insercions)
CONVENI 4  
Autocandidatura 2
 

 

ETAPA PRE-LABORAL 2011


L'etapa pre-laboral, sorgeix de la necessitat de cercar mecanismes d'inclusió a persones (que no tenen els mínims per començar un procés a l'empresa d'inserció) que cada cop es troben més fora del mercat laboral i que necessiten d'una recuperació i/o adquisició d'hàbits laborals bàsics per fer el pas següent a l'Empresa d'Inserció.

Els objectius son:

 • La recuperació i/o adquisició d'hàbits laborals i de coneixements, a partir d'una formació d'operari/a de residus.
 • Possibilitar la inserció laboral en una empresa d'inserció
 • Curs de 3h diàries de dilluns a divendres per a 12 persones:
 • Activitats tècnic professionals i ocupacionals: mòdul d'introducció i gestió dels residus, mòdul de recuperació de residus, mòdul de reciclatges de residus i mòdul de reutilització de residus.
 • Activitats a l'aula: formació medi ambiental, formació en recerca de feina, en seguretat i prevenció laboral i un mòdul de la vida quotidiana.

17 persones perceptores de la RMI han participat a l'etapa pre-laboral i aquests han estat els resultats

 

Inserció laboral empresa d'inserció

 

Final de procés

 

Continuïtat en l'etapa 31/12/11

 

Incompliment pla d'inserció

 

5 persones han estat contractades als centres de treball d'Engrunes, per continuar el seu procés d'inserció sòciolaboral

5 persones han estat contractades als centres de treball d'Engrunes, per continuar el seu procés d'inserció sòciolaboral: (5 en l'activitat mediambiental, 2 com a peó de deixalleria i

3 com a peóns de recollides selectives)

3 ha finalitzat i ha estat derivat un altre cop al seu referent

1 ha incomplert el pla establert i ha estat donats de baixa de l'etapa

8 persones continuaran a la etapa pre-laboral durant el 2012, junt a altres que es incorporin

 • Valorem la Etapa Prelaboral per:
 • Recuperar persones perceptores de la RMI provinents de sense sostre i iniciar amb elles un procés de recuperació d'hàbits laborals i de motivació que es continua a l' Empresa d' Inserció.
 • Un educador acompanyant en tot moment al costat del participants.
 • La recuperació d' autoestima al fer la formació dintre del centre de treball a traves de Una Formació - activa
 • Detecció de problemàtiques a partir del contacte diari i continuat.ETAPA LABORAL 2011

 

ETAPA LABORAL 2010

L'objectiu de la Fundació Engrunes és la rehabilitació, reeducació i integració de persones excloses i marginades per la societat, a través del contracte de treball i l'administració de serveis socials, sanitaris, educatius i formatius, així com el desenvolupament d'activitats empresarials de tot tipus directament realitzades per la Fundació. També es fa mitjançant la creació o participació en empreses d'inserció social amb qualsevol forma jurídica i en els temes que la legislació estableix a cada moment.

La nostra tasca és acompanyar i preparar a la persona en situació o en risc de marginació per tal que s'incorpori a la societat, facilitant la primera eina indispensable: el treball com instrument capacitatiu de la persona i com a potenciador clau de la seva vida social.

La inserció sòciolaboral va dirigida a persones en situació d'exclusió o en greu risc d'arribar-hi; que estiguin desocupades i que tingui dificultats importants per integrar-se en el mercat de treball ordinari. Aquestes persones troben importants dificultats per accedir al mercat de treball, per mancances socials, econòmiques, educatives i de qualificació laboral.

La Fundació Engrunes proporciona feina, formació i acompanyament a aquests treballadors/ores i se'ls demana que mantinguin el seu compromís d'acceptar el suport formatiu, laboral i social de la Fundació així com el desenvolupament del seu Pla d'Inserció d'una durada de 2 anys, fins que estiguin preparats per accedir al mercat ordinari.

DISTRIBUCIÓ PER ACTIVITATS DELS TREBALLADORS-ES EN PROCÉS D'INSERCIÓ FUNDACIÓ ENGRUNES 2010

 

Construcció

 

Gestió de Residus i serveis

Durant l'any 2010 hem acollit, integrat laboralment i/o donat continuïtat laboral a 64 treballadors en procés d'inserció, que han estat contractats fent un procés als diferents recursos de Fundació Engrunes:

 • Construcció
 • Gestió de Residus i serveis

 

QUE ÉS EL PROCÉS D’INSERCIÓ SÒCIOLABORAL ?


És el procés que combina la lògica empresarial, que consisteix en la producció de béns i serveis, amb metodologies que fan possible l'ocupació laboral dels més desfavorits i que es troben en una situació d'exclusió social.


És el procés que fa una persona provinent de l'exclusió o en risc de patir-la, en un ambient laboral, a través d'un contracte de treball i l'acompanyament de professionals socials i educatius durant tot el procés.


Aquest procés possibilita a la persona la recuperació o aprenentatge d'un ofici i paral·lelament un acompanyament sòcioeducatiu per a l'adquisició d'altres qualitats com: l'autoestima, la responsabilitat, l'autocontrol, el treball d'equip, etc.


El procés d'inserció sòciolaboral el tenim temporalitzat en dos anys a Engrunes, tot i que de vegades pot ser més curt o pot ser més curt o necessitar més temps, per a la consecució dels objectius que acordem en el Pla d'Inserció.


Durant el procés pretenem que la persona recuperi la seva dignitat i autonomia perdudes com a conseqüència de la seva exclusió social i que passi a una situació d'integració i de participació activa en la societat.


Els col·lectius a que pertanyen les 64 persones i els organismes i entitats dels que han estat derivades queden reflectits als gràfics següents:

 

 

 

Entitats: SAD Hospitalet, ICS Unitat d'alcoholisme, CAS de Mollet, Aprendre a Aprendre

 

Area de Suport als joves tutelats i extutelats, DGAIA, Via Laboral del Departament d'Acció Socail i Ciutadania

 

S.S del Ajuntament de Barcelona SIS Serveis Socials de: Nou Barris, Raval Nord

 

CIRE Departament de Justícia

 

Serveis Socials i Serveis d'Ocupació Àrea Metropolitana: Montcada, Sant Cugat, Gavà, Cerdanyola, SS Ripollet, Caldes de Montbui, Rubí, Castellbisbal, Viladecans

 

 

Violencia de Genere

 

Discapacitat-Risc d'exclusió

 

Toxicomania, Drogues-Alcohol

 

Joves extutelats

 

Risc d'exclusió, serveis socials

 

Tractament Penitenciari

 

Renda Mínima d'inserció

 

INTERVENCIÓ SOCIAL, TASCA EDUCATIVA I FORMACIÓ ACTIVA EN EL LLOC DE TREBALL

Les activitats en les que treballen les persones en procés d'inserció sòciolaboral són Construcció i Medi Ambient.

Els llocs de treball a través dels quals adquireixen una formació tècnica professional són:

 • Peó de recollides i magatzem (carrega i descarrega)
 • Peó de triatge de plàstics
 • Peó amb carnet de conduir
 • Peó de deixalleria
 • Peó de paleta, pintor, lampista, fuster (ajudes a l’oficial)
 • Paleta (coneixedor de l’ofici)
 • Pintor (coneixedor de l’ofici)
 • Lampista (coneixedor de l’ofici)
 • Fuster (coneixedor de l’ofici)

Els objectius treballats amb les persones amb contracte de treball i en procés d'inserció sòciolaboral el 2010 han estat:

 • A nivell laboral: Formació professional, formació en hàbits i actituds de treball
 • A nivell de suport personal

A nivell laboral: Formació professional


Els objectius que veurem a continuació es treballen amb el global de treballadors, tot i que fem especial incidència en alguns d'ells que considerem com a prioritaris segons casos concrets, a nivell individual. Il·lustrem el nombre de persones amb les que s'ha treballat cada objectiu.

OBJECTIUS TREBALLATS A NIVELL LABORAL - Formació Professional - ofici - lloc de treball

 

Rendiment - ritme de treball

 

Constància

 

Organització feina

 

Coneixement i domini d'eines

 

Comprensió de consignes

 

Habilitat manipulativa

 

Identificar causes i solucions

 

Atenció a l'usuari

 

Coneixement del programa informàtic

 

A nivell laboral : Formació en hàbits i actituds de treball

En aquest nivell hem treballat els següents objectius amb la freqüència que veiem

OBJECTIUS TREBALLATS A NIVELL LABORAL - Formació en hàbits i actituds en el treball

 

Puntualitat

 

Assistència

 

Comunicació i justificació d'absències

 

Treball en equip

 

Iniciativa

 

Responsabilitat

 

Disposició a l'aprenentatge

 

Seguretat i salut laboral

A nivell de suport personal i competències transversals

Són els objectius més personalitzats del Pla d'Inserció. Per establir-los partim de la informació facilitada pel referent extern, contrastada amb el seguiment personal durant els dos primers mesos, i acordada amb cada treballador per tal d'implicar-lo en el seu procés.
OBJECTIUS TREBALLATS A NIVELL DE SUPORT PERSONAL

 

 

Estabilitat personal

 

Acceptació de la intervenció social

 

Actitud envers el treball

 

Motivació

 

Seguiment del tractament per toxicomania

 

Seguiment de la situació soci familiar

 

Administració dels ingressos

 

Habitatge

 

Habilitats socials interpersonals

 

Capacitat de gestionar conflictes

 

Autoestima

 

Autonomia personal

 

Integració social

 

Formació

 

Higiene i cura de la imatge personal

 

ELS RESULTATS DELS QUE HAN FET UN PROCÉS D'INSERCIÓ HAN ESTAT:

De les 64 persones contractades durant el 2010 per fer un procés d'inserció:

 • NO HAN SUPERAT EL PERÍODE DE PROVA: 4
 • HAN FET UN PROCÉS D’INSERCIÓ: 60

19 PERSONES HAN TINGUT UN FINAL DEL PROCÉS SATISFACTORI:

4 persones s’han insertat al mercat ordinari de treball.

15 persones han acabat el seu procés sense trobar feina en el mercat ordinari, però que estan preparades per respondre en el treball amb capacitat de treball i habilitats personals (han estat dos anys de procés) i han passat a l'espai de recerca de feina per al mercat ordinari.

12 PERSONES VAN INTERROMPRE EL SEU PROCÉS:

3 persones que no van continuar el seu procés, van ser donats de baixa del programa per diferents motius, els principals van ser: no tenir una bona actitud per la seva banda, no estar motivats per la feina i incomplir el Pla d'Inserció.

9 treballadors han estat donats de baixa per que l'obra i servei que estaven realitzant s'ha acabat i no hi va haver la possibilitat de continuar en un altre recurs.

29 PERSONES CONTINUARAN EL PROCÉS D'INSERCIÓ SÒCIOLABORAL en el 2011:
Aquestes 29 persones que continuen a Fundació Engrunes contractades, volem que continuïn fins a finalitzar el seu procés.

 

 

 

Continuïtat en el procés

 

Final del procés satisfactori

 

Interrupció del procés

 

FINAL DEL PROCÉS SATISFACTORI

INSERCIÓ EN MERCAT ORDINARI (Ha trobat feina)
FINAL DEL PROCÉS (Està preparat per treballar en el mercat ordinari, porta 2 anys a Engrunes, passa a l'espai de recerca de feina al mercat ordinari.)

INTERRUPCIÓ DEL PROCÉS

INCOMPLIMENT DEL PLA D'INSERCIÓ (no té bona actitud en el treball, no compleix els acords del Pla, no es deixa fer l'acompanyament per part de l'educador, etc.)
FI D'OBRA o SERVEIS (l'obra i servei que estaven realitzant s'ha acabat i no hi va haver la possibilitat de continuar en un altre recurs)

CONTINUÏTAT EN EL PROCÉS

CONTINUÏTAT A LA FUNDACIÓ ENGRUNES (Ha de finalitzar el seu procés, està en procés de recuperació o adquisició d'hàbits i coneixements)
 

ESPAI DE RECERCA DE FEINA AL MERCAT ORDINARI 2010

Durant l'any 2010 en Engrunes han participat en l'espai de recerca de feina 39 persones. Aquestes estaven contractades en algun recurs de Fundació Engrunes o havien acabat el seu procés d'inserció sòciolaboral aquest any o els dos anys anteriors, ja que l'objectiu final és el de la inserció en el mercat ordinari.

Aquestes persones han estat informades de les ofertes de feina que s'han gestionat per part de la inseridora.
També s'ha fet un seguiment i acompanyament durant tot el procés de recerca i inserció. La majoria d'elles recolzades per la nostra participació en el Programa Incorpora de la Caixa.

Usuaris de l'ERF 39
Altes durant l'any 28
Baixes durant l'any 27
Mitja de places 22
VALORACIÓ PROCÉS DE RECERCA  
Bo 19
Correcte 13
Falta d'actitud i / o motivació 7
RESULTATS  
Inserció a Engrunes 4
Inserció al mercat ordinari 9
Inserció a un Centre Especial de Treball 3
Inserció no satisfactòria 0
Abandonament 12
Agotament 1 any 1
   
CONTINUEN 31/12/10 10
Persones inserides 16 41% de les persones ateses ERF-INCORPORA
- Al mercat ordinari 9  
- A Fundació Engrunes amb contracte normalitzat 4  
- A un Centre Especial de Treball 3  
- No satisfactori 0


Les persones que acaben el seu procés de dos anys continuen sent ateses en l'espai de recerca de feina.
Aquest any 2010 han estat inserides al mercat laboral 16 persones. Valorem positivament que les persones que han fet un procés de recerca activa de feina, hagin participat en aquesta tasca, amb les tutories i amb compromís, dedicació i constància, finalment hagin finalitzat el seu procés aconseguint la seva inserció al mercat laboral ordinari.
Hem de tenir en compte que amb la crisi i l'augment de l'atur, la inserció al mercat ordinari es molt difícil i encara més per les persones dels nostres col·lectius. Ara mateix és molt difícil que alguna persona deixi l'empresa d'inserció perquè hagi trobat un altre feina.

PROSPECCIÓ I CONSCIENCIACIÓ A EMPRESES DEL MERCAT ORDINARI

Des de l'espai de recerca de feina i a través de la participació al Programa Incorpora de la Caixa també es fa tot un treball de prospecció i conscienciació a empreses ordinàries per tal que col·laborin amb nosaltres per a la inserció de persones que fan un procés d'inserció sòciolaboral amb nosaltres.

Empreses informades 40  
Empreses visitades 12 30% de les informades
Empreses que han inserit a algú 3 25% de les visitades

 

ETAPA PRE-LABORAL 2010
L'etapa pre-laboral, sorgeix de la necessitat de cercar mecanismes d'inclusió a persones (que no tenen els mínims per començar un procés a l'empresa d'inserció) que cada cop es troben més fora del mercat laboral i que necessiten d'una recuperació i/o adquisició d'hàbits laborals bàsics per fer el pas següent a l'Empresa d'Inserció.

Els objectius son:

 • La recuperació i/o adquisició d'hàbits laborals i de coneixements, a partir d'una formació d'operari/a de residus.
 • Possibilitar la inserció laboral en una empresa d'inserció

Curs de 4h diàries de dilluns a divendres per a 12 persones:

 • Activitats tècnic professionals i ocupacionals: mòdul d'introducció i gestió dels residus, mòdul de recuperació de residus, mòdul de reciclatges de residus i mòdul de reutilització de residus.
 • Activitats a l'aula: formació medi ambiental, formació en recerca de feina, en seguretat i prevenció laboral i un mòdul de la vida quotidiana.

25 persones perceptores de la RMI han participat a l'etapa pre-laboral i aquests han estat els resultats

 

 

Inserció laboral empresa d'inserció

 

Inserció laboral mercat ordinari

 

Final de procés

 

Continuïtat en l'etapa 31/12/10

 

Abandonament

 

Incompliment pla d'inserció

9 persones han estat contractades en el centre de treball d'Engrunes, per continuar el seu procés d'inserció sòciolaboral, en l'activitat mediambiental (3 com a peó de deixalleria, 3 com a peó de recollides selectives, 2 a la planta de tractament del plàstic, i 1 a la tria de roba). 

2 persones han estat contractades al mercat ordinari

1 usuari ha abandonat el procés, va deixar de venir al curs, 4 han finalitzats i han estat derivats de nou al seu referent, 3 han incomplert el pla establert i han estat donats de baixa de l'etapa i 6 persones continuen al pre-laboral durant el 2010.

Valorem l'etapa pre-laboral, perquè recuperem persones perceptores de la Renda Mínima d'Inserció provinents de sense sostre i iniciem amb ells un procés de recuperació d'hàbits laborals i de motivació, recuperen l'autoestima al fer la formació dintre del centre de treball a traves d'una formació activa. Un educador acompanyant està en tot moment al costat del participant, i això facilita detectar problemàtiques a partir del contacte diari i continuat.