Article 1r dels nostres estatuts:

Sota la denominació de “Fundació Privada ENGRUNES”, queda constituïda una fundació privada, (subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya) que es regirà per les normes legals i reglamentàries que siguin d’aplicació d’una forma especial pels presents estatuts.

a) L’objectiu de la Fundació Privada Engrunes és la rehabilitació, reeducació i integració de persones excloses i marginades per la societat, a través del contracte de treball i l’administració de serveis socials, sanitaris, educatius i formatius, així com el desenvolupament d’activitats empresarials de tot tipus directament realitzades per la Fundació, o mitjançant la creació o participació en empreses d’inserció social amb qualsevol forma jurídica i en els termes que la legislació estableix a cada moment.

b) Seran beneficiaris de la Fundació tots els homes i dones de Catalunya que, per la crisi de falta de llocs de treball, per la poca formació, pel fracàs escolar i per altres circumstàncies de la vida, es troben immersos en un estat de pobresa personal i econòmica, marginació social i exclusió laboral, amb les conseqüencies de soledat, família desestructurada, poca autoestima o qualsevol de les causes que determinin els professionals de la xarxa de serveis socials bàsics o especialitzats, a la persona com a un marginat. L’elecció dels beneficiaris s’efectuarà amb criteris d’imparcialitat i no discriminació entre les persones indicades.

c) La Fundació desenvolupa el seu objecte fundacional, a més de pels medis genèrics especificats en l’apartat b, mitjançant la creació d’espais de treball educatius i formatius, i amb una atenció i seguiment personalitzat, on la persona recupera la confiança en ella mateixa i assoleix una qualitat de vida que la porti a conviure i integrar-se a la societat de la qual s’ha trobat marginada.

Per tal de crear i mantenir aquests llocs de treball i espais de promoció personal, els professionals, els educadors, els voluntaris i els beneficiaris, ens dediquem a la recollida d’objectes usats que voluntàriament ens vulgui donar la gent (mobles, electrodomèstics, roba, etc.) Tot això es classifica, es restaura i es ven per reciclar o reutilitzar. Com també qualsevol altre tipus de treball que sigui útil per a la recuperació i la inserció sòciolaboral del beneficiari: transports i mudances de mobles, transport, classificació, desballestament i descontaminació de materials, objectes i automòbils, feines pròpies del camp, treballs de fusteria, arranjament d’electrodomèstics, confecció de roba, fabricació de ceràmica, feines pròpies de la construcció, instal·lacions de gas, aigua i electricitat, manteniment i rehabilitació d’espais naturals i de jardineria, tallers de manipulació, etc.

En general, qualsevol feina o activitat que sigui respectuosa i sostenible per a la persona, pel medi ambient, per l’ecologia i per a l’economia social i solidària.