La Fundació Engrunes és una entitat privada sense ànim de lucre, essent l'objecte social 

proporcionar a les persones en risc d'exclusió social o excloses, suport personal, un treball retribuït que els permeti reincorporar-se novament a una vida social i laboral activa i utilitzant com a eines el seu propi treball i l'esforç personal. La nostra activitat està centrada en els mercats de la construcció i de la gestió medi ambiental, treballant principalment a la província de Barcelona i més centralitzada a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

 

El Patronat és l'òrgan màxim de govern de la Fundació i és a qui correspon complir els objectius fundacionals, com també administrar amb diligència els béns i drets que integren el seu patrimoni. El Patronat està dirigit pel President i format per 11 persones, amb plena capacitat d'obrar, cohesionades i equilibrades, ja que es formen a parts iguals educadors de l'àmbit social, directors, tècnics i voluntaris, tots ells compromesos en la gestió diària i representativa dels centres de treball, cosa que assegura l'equilibri entre la rendibilitat social i la rendibilitat econòmica.

Després d'un llarg camí, aquelles entitats que lluitem contra la marginació social, ho fem amb la particularitat de combinar la lògica empresarial, amb sistemàtiques que facin possible l'ocupació laboral dels més desfavorits. Aquest fet es veu concretat amb la Llei 27/2002 de 20 de desembre, sobre les mesures legislatives per regular las empreses d'inserció sòciolaboral, promoguda per la Generalitat de Catalunya. L'any 2008, com a conseqüència de l'entrada en vigor d'aquesta llei, es crea l'empresa d'inserció Engrunes, Recuperació i Manteniment, Empresa d'Inserció, S.L.U. la qual passa a ser un instrument de la Fundació Engrunes per a la lluita contra la pobresa i l'exclusió.

Engrunes és una entitat productora de bens i serveis. Tots els treballadors tenen contracte de treball i els beneficis que es generen a les diferents activitats es reinverteixen al 100% per millorar la tasca social amb la que estem compromesos. Apostem per un model socioeconòmic inclusiu, que valori l'empresa d'inserció com una eina de política pública. També defensem el desplegament de la Llei d'Empreses d'Inserció dins d'un marc laboral específic, i la compensació del cost afegit que s'assumeix per treballar amb col·lectius amb dificultats laborals i socials.

L'entitat ha apostat per la qualitat i la gestió ambiental de totes les nostres activitats. Activitats com la gestió de residus o la rehabilitació i manteniment d'habitatges, es realitza essent respectuosos amb el medi ambient i el nostre entorn. Durant els últims anys hem aprés la relació que existeix entre la feina social i l'activitat productiva, arribant a assolir coneixements i eines vàlides de gestió que ajuden, per una banda, a millorar els itineraris d'inserció i per l'altra, a conèixer el mercat, les necessitats dels nostres clients i dels nostres treballadors. Tot això ens ha portat a ser una entitat referent al territori català i a la resta de l'estat espanyol.

Engrunes té la voluntat de desaparèixer, com tota empresa d'inserció, en el sentit que busca l'eradicació de l'exclusió social, però, malauradament els variables socioeconòmics fan que augmentin els col·lectius en risc d'exclusió. La individualització de la societat, la precarietat laboral i el distanciament de les retribucions econòmiques entre les capes socials, fan més necessàries les empreses com la nostra