ETAPA LABORAL 2010

L'objectiu de la Fundació Engrunes és la rehabilitació, reeducació i integració de persones excloses i marginades per la societat, a través del contracte de treball i l'administració de serveis socials, sanitaris, educatius i formatius, així com el desenvolupament d'activitats empresarials de tot tipus directament realitzades per la Fundació. També es fa mitjançant la creació o participació en empreses d'inserció social amb qualsevol forma jurídica i en els temes que la legislació estableix a cada moment.

La nostra tasca és acompanyar i preparar a la persona en situació o en risc de marginació per tal que s'incorpori a la societat, facilitant la primera eina indispensable: el treball com instrument capacitatiu de la persona i com a potenciador clau de la seva vida social.

La inserció sòciolaboral va dirigida a persones en situació d'exclusió o en greu risc d'arribar-hi; que estiguin desocupades i que tingui dificultats importants per integrar-se en el mercat de treball ordinari. Aquestes persones troben importants dificultats per accedir al mercat de treball, per mancances socials, econòmiques, educatives i de qualificació laboral.

La Fundació Engrunes proporciona feina, formació i acompanyament a aquests treballadors/ores i se'ls demana que mantinguin el seu compromís d'acceptar el suport formatiu, laboral i social de la Fundació així com el desenvolupament del seu Pla d'Inserció d'una durada de 2 anys, fins que estiguin preparats per accedir al mercat ordinari.

DISTRIBUCIÓ PER ACTIVITATS DELS TREBALLADORS-ES EN PROCÉS D'INSERCIÓ FUNDACIÓ ENGRUNES 2010

 

Construcció

 

Gestió de Residus i serveis

Durant l'any 2010 hem acollit, integrat laboralment i/o donat continuïtat laboral a 64 treballadors en procés d'inserció, que han estat contractats fent un procés als diferents recursos de Fundació Engrunes:

 • Construcció
 • Gestió de Residus i serveis

 

QUE ÉS EL PROCÉS D’INSERCIÓ SÒCIOLABORAL ?


És el procés que combina la lògica empresarial, que consisteix en la producció de béns i serveis, amb metodologies que fan possible l'ocupació laboral dels més desfavorits i que es troben en una situació d'exclusió social.


És el procés que fa una persona provinent de l'exclusió o en risc de patir-la, en un ambient laboral, a través d'un contracte de treball i l'acompanyament de professionals socials i educatius durant tot el procés.


Aquest procés possibilita a la persona la recuperació o aprenentatge d'un ofici i paral·lelament un acompanyament sòcioeducatiu per a l'adquisició d'altres qualitats com: l'autoestima, la responsabilitat, l'autocontrol, el treball d'equip, etc.


El procés d'inserció sòciolaboral el tenim temporalitzat en dos anys a Engrunes, tot i que de vegades pot ser més curt o pot ser més curt o necessitar més temps, per a la consecució dels objectius que acordem en el Pla d'Inserció.


Durant el procés pretenem que la persona recuperi la seva dignitat i autonomia perdudes com a conseqüència de la seva exclusió social i que passi a una situació d'integració i de participació activa en la societat.


Els col·lectius a que pertanyen les 64 persones i els organismes i entitats dels que han estat derivades queden reflectits als gràfics següents:

 

 

 

Entitats: SAD Hospitalet, ICS Unitat d'alcoholisme, CAS de Mollet, Aprendre a Aprendre

 

Area de Suport als joves tutelats i extutelats, DGAIA, Via Laboral del Departament d'Acció Socail i Ciutadania

 

S.S del Ajuntament de Barcelona SIS Serveis Socials de: Nou Barris, Raval Nord

 

CIRE Departament de Justícia

 

Serveis Socials i Serveis d'Ocupació Àrea Metropolitana: Montcada, Sant Cugat, Gavà, Cerdanyola, SS Ripollet, Caldes de Montbui, Rubí, Castellbisbal, Viladecans

 

 

Violencia de Genere

 

Discapacitat-Risc d'exclusió

 

Toxicomania, Drogues-Alcohol

 

Joves extutelats

 

Risc d'exclusió, serveis socials

 

Tractament Penitenciari

 

Renda Mínima d'inserció

 

INTERVENCIÓ SOCIAL, TASCA EDUCATIVA I FORMACIÓ ACTIVA EN EL LLOC DE TREBALL

Les activitats en les que treballen les persones en procés d'inserció sòciolaboral són Construcció i Medi Ambient.

Els llocs de treball a través dels quals adquireixen una formació tècnica professional són:

 • Peó de recollides i magatzem (carrega i descarrega)
 • Peó de triatge de plàstics
 • Peó amb carnet de conduir
 • Peó de deixalleria
 • Peó de paleta, pintor, lampista, fuster (ajudes a l’oficial)
 • Paleta (coneixedor de l’ofici)
 • Pintor (coneixedor de l’ofici)
 • Lampista (coneixedor de l’ofici)
 • Fuster (coneixedor de l’ofici)

Els objectius treballats amb les persones amb contracte de treball i en procés d'inserció sòciolaboral el 2010 han estat:

 • A nivell laboral: Formació professional, formació en hàbits i actituds de treball
 • A nivell de suport personal

A nivell laboral: Formació professional


Els objectius que veurem a continuació es treballen amb el global de treballadors, tot i que fem especial incidència en alguns d'ells que considerem com a prioritaris segons casos concrets, a nivell individual. Il·lustrem el nombre de persones amb les que s'ha treballat cada objectiu.

OBJECTIUS TREBALLATS A NIVELL LABORAL - Formació Professional - ofici - lloc de treball

 

Rendiment - ritme de treball

 

Constància

 

Organització feina

 

Coneixement i domini d'eines

 

Comprensió de consignes

 

Habilitat manipulativa

 

Identificar causes i solucions

 

Atenció a l'usuari

 

Coneixement del programa informàtic

 

A nivell laboral : Formació en hàbits i actituds de treball

En aquest nivell hem treballat els següents objectius amb la freqüència que veiem

OBJECTIUS TREBALLATS A NIVELL LABORAL - Formació en hàbits i actituds en el treball

 

Puntualitat

 

Assistència

 

Comunicació i justificació d'absències

 

Treball en equip

 

Iniciativa

 

Responsabilitat

 

Disposició a l'aprenentatge

 

Seguretat i salut laboral

A nivell de suport personal i competències transversals

Són els objectius més personalitzats del Pla d'Inserció. Per establir-los partim de la informació facilitada pel referent extern, contrastada amb el seguiment personal durant els dos primers mesos, i acordada amb cada treballador per tal d'implicar-lo en el seu procés.
OBJECTIUS TREBALLATS A NIVELL DE SUPORT PERSONAL

 

 

Estabilitat personal

 

Acceptació de la intervenció social

 

Actitud envers el treball

 

Motivació

 

Seguiment del tractament per toxicomania

 

Seguiment de la situació soci familiar

 

Administració dels ingressos

 

Habitatge

 

Habilitats socials interpersonals

 

Capacitat de gestionar conflictes

 

Autoestima

 

Autonomia personal

 

Integració social

 

Formació

 

Higiene i cura de la imatge personal

 

ELS RESULTATS DELS QUE HAN FET UN PROCÉS D'INSERCIÓ HAN ESTAT:

De les 64 persones contractades durant el 2010 per fer un procés d'inserció:

 • NO HAN SUPERAT EL PERÍODE DE PROVA: 4
 • HAN FET UN PROCÉS D’INSERCIÓ: 60

19 PERSONES HAN TINGUT UN FINAL DEL PROCÉS SATISFACTORI:

4 persones s’han insertat al mercat ordinari de treball.

15 persones han acabat el seu procés sense trobar feina en el mercat ordinari, però que estan preparades per respondre en el treball amb capacitat de treball i habilitats personals (han estat dos anys de procés) i han passat a l'espai de recerca de feina per al mercat ordinari.

12 PERSONES VAN INTERROMPRE EL SEU PROCÉS:

3 persones que no van continuar el seu procés, van ser donats de baixa del programa per diferents motius, els principals van ser: no tenir una bona actitud per la seva banda, no estar motivats per la feina i incomplir el Pla d'Inserció.

9 treballadors han estat donats de baixa per que l'obra i servei que estaven realitzant s'ha acabat i no hi va haver la possibilitat de continuar en un altre recurs.

29 PERSONES CONTINUARAN EL PROCÉS D'INSERCIÓ SÒCIOLABORAL en el 2011:
Aquestes 29 persones que continuen a Fundació Engrunes contractades, volem que continuïn fins a finalitzar el seu procés.

 

 

 

Continuïtat en el procés

 

Final del procés satisfactori

 

Interrupció del procés

 

FINAL DEL PROCÉS SATISFACTORI

INSERCIÓ EN MERCAT ORDINARI (Ha trobat feina)
FINAL DEL PROCÉS (Està preparat per treballar en el mercat ordinari, porta 2 anys a Engrunes, passa a l'espai de recerca de feina al mercat ordinari.)

INTERRUPCIÓ DEL PROCÉS

INCOMPLIMENT DEL PLA D'INSERCIÓ (no té bona actitud en el treball, no compleix els acords del Pla, no es deixa fer l'acompanyament per part de l'educador, etc.)
FI D'OBRA o SERVEIS (l'obra i servei que estaven realitzant s'ha acabat i no hi va haver la possibilitat de continuar en un altre recurs)

CONTINUÏTAT EN EL PROCÉS

CONTINUÏTAT A LA FUNDACIÓ ENGRUNES (Ha de finalitzar el seu procés, està en procés de recuperació o adquisició d'hàbits i coneixements)
 

ESPAI DE RECERCA DE FEINA AL MERCAT ORDINARI 2010

Durant l'any 2010 en Engrunes han participat en l'espai de recerca de feina 39 persones. Aquestes estaven contractades en algun recurs de Fundació Engrunes o havien acabat el seu procés d'inserció sòciolaboral aquest any o els dos anys anteriors, ja que l'objectiu final és el de la inserció en el mercat ordinari.

Aquestes persones han estat informades de les ofertes de feina que s'han gestionat per part de la inseridora.
També s'ha fet un seguiment i acompanyament durant tot el procés de recerca i inserció. La majoria d'elles recolzades per la nostra participació en el Programa Incorpora de la Caixa.

Usuaris de l'ERF 39
Altes durant l'any 28
Baixes durant l'any 27
Mitja de places 22
VALORACIÓ PROCÉS DE RECERCA  
Bo 19
Correcte 13
Falta d'actitud i / o motivació 7
RESULTATS  
Inserció a Engrunes 4
Inserció al mercat ordinari 9
Inserció a un Centre Especial de Treball 3
Inserció no satisfactòria 0
Abandonament 12
Agotament 1 any 1
   
CONTINUEN 31/12/10 10
Persones inserides 16 41% de les persones ateses ERF-INCORPORA
- Al mercat ordinari 9  
- A Fundació Engrunes amb contracte normalitzat 4  
- A un Centre Especial de Treball 3  
- No satisfactori 0


Les persones que acaben el seu procés de dos anys continuen sent ateses en l'espai de recerca de feina.
Aquest any 2010 han estat inserides al mercat laboral 16 persones. Valorem positivament que les persones que han fet un procés de recerca activa de feina, hagin participat en aquesta tasca, amb les tutories i amb compromís, dedicació i constància, finalment hagin finalitzat el seu procés aconseguint la seva inserció al mercat laboral ordinari.
Hem de tenir en compte que amb la crisi i l'augment de l'atur, la inserció al mercat ordinari es molt difícil i encara més per les persones dels nostres col·lectius. Ara mateix és molt difícil que alguna persona deixi l'empresa d'inserció perquè hagi trobat un altre feina.

PROSPECCIÓ I CONSCIENCIACIÓ A EMPRESES DEL MERCAT ORDINARI

Des de l'espai de recerca de feina i a través de la participació al Programa Incorpora de la Caixa també es fa tot un treball de prospecció i conscienciació a empreses ordinàries per tal que col·laborin amb nosaltres per a la inserció de persones que fan un procés d'inserció sòciolaboral amb nosaltres.

Empreses informades 40  
Empreses visitades 12 30% de les informades
Empreses que han inserit a algú 3 25% de les visitades

 

ETAPA PRE-LABORAL 2010
L'etapa pre-laboral, sorgeix de la necessitat de cercar mecanismes d'inclusió a persones (que no tenen els mínims per començar un procés a l'empresa d'inserció) que cada cop es troben més fora del mercat laboral i que necessiten d'una recuperació i/o adquisició d'hàbits laborals bàsics per fer el pas següent a l'Empresa d'Inserció.

Els objectius son:

 • La recuperació i/o adquisició d'hàbits laborals i de coneixements, a partir d'una formació d'operari/a de residus.
 • Possibilitar la inserció laboral en una empresa d'inserció

Curs de 4h diàries de dilluns a divendres per a 12 persones:

 • Activitats tècnic professionals i ocupacionals: mòdul d'introducció i gestió dels residus, mòdul de recuperació de residus, mòdul de reciclatges de residus i mòdul de reutilització de residus.
 • Activitats a l'aula: formació medi ambiental, formació en recerca de feina, en seguretat i prevenció laboral i un mòdul de la vida quotidiana.

25 persones perceptores de la RMI han participat a l'etapa pre-laboral i aquests han estat els resultats

 

 

Inserció laboral empresa d'inserció

 

Inserció laboral mercat ordinari

 

Final de procés

 

Continuïtat en l'etapa 31/12/10

 

Abandonament

 

Incompliment pla d'inserció

9 persones han estat contractades en el centre de treball d'Engrunes, per continuar el seu procés d'inserció sòciolaboral, en l'activitat mediambiental (3 com a peó de deixalleria, 3 com a peó de recollides selectives, 2 a la planta de tractament del plàstic, i 1 a la tria de roba). 

2 persones han estat contractades al mercat ordinari

1 usuari ha abandonat el procés, va deixar de venir al curs, 4 han finalitzats i han estat derivats de nou al seu referent, 3 han incomplert el pla establert i han estat donats de baixa de l'etapa i 6 persones continuen al pre-laboral durant el 2010.

Valorem l'etapa pre-laboral, perquè recuperem persones perceptores de la Renda Mínima d'Inserció provinents de sense sostre i iniciem amb ells un procés de recuperació d'hàbits laborals i de motivació, recuperen l'autoestima al fer la formació dintre del centre de treball a traves d'una formació activa. Un educador acompanyant està en tot moment al costat del participant, i això facilita detectar problemàtiques a partir del contacte diari i continuat.