ENGRUNES RECUPERACIÓ I MANTENIMENT, EMPRESA D'INSERCIÓ, S.L.U.

Any de constitució:

 • 2006

Inici de l'activitat:

 • Juliol 2008

Socis:

 • Fundació Engrunes

Consell d'Administració:

 • Diego Arias Rejón
 • Isabel Lorenzo Cerqueira
 • Francisco Ruiz Platero

Gerent:

 • Mª Àngels Gea Delgado

Seu social:

N.I.F.:

 • B - 64200264

Núm. Seguretat Social:

 • 08/160785913
 • 08/170539463

Departament d'Economia i Finances - Direcció General de Tributs:

 • Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 39.620, foli 215, full núm. B-348.401, inscripció 1

Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya:

 • Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant (RERA), núm. 87/AB/09
 • Registre Administratiu d'Empreses d'Inserció amb el núm. 36
 • Registre d'Empreses acreditades Sector de la Construcció (REA), Núm. 09000036523

Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (Agència catalana de residus):

 • Productor/posseïdor de productes de Residus industrials. Codi: P-57704.1

Àrea de Medi Ambient - Serveis Gestió de Recursos de l'Ajuntament de Barcelona:

 • Empresa homologada com a gestor privat per a la recollida de residus municipals.