Què és la ITE?
És el mitjà que regula l’Administració per tal de verificar que els propietaris mantenen els edificis en un correcte estat de manteniment i d’ús efectiu. Una ITE té tres passos:

1. La inspecció visual que es fa dels elements comuns de l’edifici. Quan les dades obtingudes en la inspecció no fossin suficients per a la qualificació de les deficiències detectades, el Tècnic encarregat de la inspecció ha de proposar a la propietat de l'immoble fer una diagnosi de l'element o elements constructius afectats, o altre tipus de proves que siguin necessàries. Si durant aquesta inspecció es detecten deficiències que comportin risc imminent per a les persones, l'arquitecte ho ha de comunicar immediatament, tant a la propietat com a l'ajuntament, perquè s'adoptin les mesures urgents.

2. La redacció de l'informe de la inspecció tècnica i qualificació de l'estat de l'edifici per part del mateix arquitecte. Segons les deficiències detectades pot ser necessari la realització d'obres de reparació i el consegüent certificat de final d'obres.

3. El certificat d'aptitud emès per l'Administració.

 

Mes informació Aqui!

Es tracta d'un servei que es realitza a demanda on oferim als particulars o empreses, la recollida de voluminosos (mobles, electrodomèstics, etc) concertant un dia i hora en el domicili.

Si es tracta de buidar totalment un local o un habitatge, es farà mitjançant pressupost sense compromís per al client.

Consisteix en la recollida dels residus paper‐cartró, plàstic, fusta, etc., qualsevol subproducte de reciclatge. Es fa concretant la recollida prèviament per telèfon.

Es tracta de buidar i netejar habitatges i locals amb acumulació de brossa (Síndrome de Diògenes), amb el servei de desinfecció i en el seu cas desratització.

Es tracta de desballestar, separar i reutilitzar els diferents residus que entren a les deixalleries

Actualment fem aquest servei en el punt verd de zona Pedralbes‐Les Corts i Vall d'Hebrón:

I. Servei de recepció i classificació de residus

  • Gestió dels materials aportats, des de la recepció, passant per la classificació i emmagatzematge diferenciat per a tots els materials, amb especial atenció a les operacions de reutilització, recuperació, i desballestament.

II. Servei d'atenció al públic

  • Atenció al públic, informant del funcionament de la instal∙lació, indicant els residus acceptats i les seves limitacions, explicar les avantatges de la reutilització i recuperació dels materials aportats, com el seu destí, i fer complir les normes d'ús del punt verd de zona, aplicació del cobrament i limitacions indicats en els Preus Públics i realització de les tasques definides pels Tallers de valorització.

III. Manteniment bàsic de la instal∙lació

  • Tasques de neteja i ordre de la instal∙lació.

La deixalleria és una instal∙lació que permet fer una recollida selectiva d'aquelles fraccions de residus municipals per a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics als carrer. D'aquesta manera, els veïns poden classificar ells mateixos els diferents tipus de residus domèstics (tant els reciclables com els especials) i amb un cop de cotxe o un petit passeig dipositar‐los selectivament, és a dir, en contenidors separats. La deixalleria és, per tant, un lloc on el ciutadà participa activament en la gestió de residus municipals on pot rebre formació i informació sobre molts detalls d'aquesta gestió.

L'any 2009 varem constituí una UTE amb SIRESA i a partir de l'1 de gener 2010 gestionem la deixalleria de Corbera de Llobregat.

Per tal de poder fer un bon tractament de la roba, la Fundació Privada Engrunes, subcontracta a l'Empresa d'Inserció per a que aquesta faci una selecció exhaustiva de la roba que posteriorment es podrà destinar a les pròpies Botigues de segona mà, a majoristes i minoristes.

Dins d'aquest servei realitzem muntatge de tarimes i escenaris, muntatge i protecció del terra, col∙locació de cadires, taules i barbacoes, muntatge de carpes, adaptació de sortides d'emergència i rampes per minusvàlids, muntatge de bastides, col∙locació de tanques, transports, tomes d'aigua, etc.

Aquest serveis l'oferim tant a particulars, empreses, entitats, Ajuntaments, etc.