FUNDACIÓ PRIVADA ENGRUNES
Fundació d’iniciativa social.
Any de constitució, 1982.
N.I.F.: G- 58111535
Núm. Seguretat Social:

 • 08/165863962
 • 08/165863659
 • 08/165857801
 • 08/165864467
 • 08/103638563

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Declarada entitat social i sense afany de lucre, Núm. 227.

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Oficina Española de Patentes y Marcas.

Registro de marca española nº 2.680.491

Departament de Treball, Indústria, comerç i turisme de la Generalitat de Catalunya

 • Entitat Col·laboradora d’Inserció, Núm. C/158
 • Conveni col·lectiu núm. 0810752 (DOGC 3201 – 09/08/2000)
 • Registre d’Empreses Acreditades de Catalunya (REA), Núm. 09000001111
 • Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA), Núm. 46/AB/08

Departament d’Acció social i Ciutadania

 • Servei de Suport Social a l’atenció primària i especialitzada: S01260
 • Entitat d’iniciativa social: E00892

Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (Agencia catalana de residus)

 • Centre productor/posseïdor de productes de Residus industrials. Codi: P-397151.2
 • Autorització per al transport de residus amb el Codi de Transportista: T-1893
 • Transport de residus no especials procedents de la construcció o demolició: TRC-7
 • Inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de Catalunya amb el codi de Gestor de Residus E-1198.10

Departament d’economia, finances i planificació de la Generalitat de Catalunya

Activitat empresarial de Serveis amb classificació:

 • Grup O    Subgrup 1    Categoria D
 • Grup P    Subgrup 2    Categoria D
 • Grup R    Subgrup 5    Categoria D
 • Grup S    Subgrup 1    Categoria D

Activitat empresarial d’Obres amb classificació:

 • Grup C    Subgrup 1    Categoria D
 • Grup C    Subgrup 4    Categoria E
 • Grup C    Subgrup 6    Categoria C
 • Grup C    Subgrup 7    Categoria A
 • Grup C    Subgrup 8    Categoria D
 • Grup I    Subgrup 6    Categoria E
 • Grup I    Subgrup 9    Categoria E
 • Grup K    Subgrup 4    Categoria E

Serveis urbans i manteniment de l’Ajuntament de Barcelona

Empresa homologada per prestar els serveis de recollida i transport de residus industrials i/o comercials.