ETAPA LABORAL 2012

Des de l'Àrea Social, la nostra tasca és acompanyar i preparar a la persona en situació o en risc de marginació per tal que s'incorpori a la societat, facilitant la primera eina indispensable: el treball com instrument capacitatiu de la persona i potenciador clau de la seva vida social. La inserció sociolaboral va dirigida a persones en situació d'exclusió o en greu risc d'arribar-hi, que estiguin desocupades i que tinguin dificultats importants per integrar-se en el mercat de treball ordinari. Aquestes persones troben importants dificultats per accedir al mercat de treball, degut a mancances socials, econòmiques, educatives i/o de qualificació laboral.

Engrunes proporciona feina, formació i acompanyament a aquests treballadors/ores i, a canvi, se'ls demana que mantinguin el seu compromís d'acceptar el suport formatiu, laboral i social de l'entitat, així com el desenvolupament del seu Pla d'Inserció, fins que estiguin preparats per accedir al mercat ordinari.

QUÈ ÉS EL PROCÉS D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL?

És el procés que fa una persona provinent de l'exclusió o en risc de patir-la, en un ambient laboral i a través d'un contracte de treball i amb l'acompanyament de professionals socials i educatius durant tot el procés. Aquest procés possibilita a la persona la recuperació o aprenentatge d'un ofici i paral•lelament, un acompanyament socioeducatiu per l'adquisició d'altres qualitats i habilitats, com l'autoestima, la responsabilitat, l'autocontrol, el treball en equip, etc.

El procés d'inserció sociolaboral el tenim temporalitzat en dos anys a Engrunes, tot i que a vegades pot ser més curt o necessitar més temps per la consecució dels objectius que acordem en el Pla d'Inserció. Durant el procés pretenem que la persona recuperi la seva dignitat i autonomia perduda com a conseqüència de la seva exclusió social i passi a una situació d'integració i de participació activa a la societat.

Els objectius que treballem amb les persones en procés d'inserció són els següents:

Objectius laborals:

A nivell formatiu/laboral es treballa l'aprenentatge/recuperació de l'ofici i l'aprenentatge/recuperació d'hàbits de treball.

Hàbits de treball:

Dels hàbits de treball, el més freqüent és començar a fer el seguiment amb el tema de la responsabilitat, ja que moltes vegades no s'acaben d'implicar a la feina. Un altre dels hàbits que s'ha de treballar i molt, és la comunicació d'absències i justificacions; és un dels problemes més importants que tenim a nivell laboral, ja que la no comunicació d'una absència, de vegades, provoca un trasbals important en el dia a dia de la feina.

Objectius personals:

Aquests són els objectius més personalitzats, els que marquen la diferència més clarament entre cada persona. Per establir-los partim de l'anàlisi de les entrevistes inicials, l'anàlisi d'ocupabilitat, la informació facilitada pel referent extern, contrastada amb el seguiment personal durant els dos primers mesos i acordats amb cada treballador per tal d'implicar-lo en el seu procés.

Volem que les persones es puguin sentir incloses, tant social com laboralment, durant el temps que estan contractades a Engrunes per facilitar i fer tot allò que sigui possible per a què puguin tornar a enfrontar-se a la societat i al mercat ordinari des d'una situació normalitzada, superada la situació d'exclusió.

DADES FUNDACIÓ ENGRUNES

Durant l'any 2012, s'han acollit, integrat laboralment i/o donat continuïtat laboral a 33 treballadors en procés d'inserció. Han estat contractats i han fet el seu procés d'inserció als diferents Centres de treball de la Fundació Engrunes : Gestió de Residus i Serveis i Construcció

 

 

Construcció

 

Gestió de Residus i serveis


Els beneficiaris contractats per fer el procés d'inserció a la Fundació Engrunes han estat distribuïts de la següent manera:

BENEFICIARIS DURANT L'ANY

 

Personal a 1/1/2012

 

Baixes durant l'any

 

Atesos durant l'any

 

Beneficiaris durant l'any 2012

 

Continuen a 31/12/2012

 

Els col·lectius a que pertanyen els 33 treballadors, queden reflectits al següent gràfic:

 

 

Risc d'exclusió,S.S: 9 persones

 

Joves extutelats: 6 persones

 

Toxicomania, tractament drogues-alcohol: 1 persona

 

Renda Mínima d'Inserció: 4 persones

 

Tractament penitenciari: 13 persones


I els organismes i entitats dels que han estat derivats, queden reflectits en aquest altre gràfic:

 
 
 

Àrea de Suport als joves tutelats i extutelats, DGAIA, Via Laboral del Departament de Benestar Social i Familia

 

Entitats. ICS Unitat d'alcoholisme, CAS de Mollet, Aprendre a Aprendre

 

S.S. Àrea Metropolitana, Gavà, L'Hospitalet, CerdanyolaS.S. Àrea Metropolitana, Gavà, L'Hospitalet, Cerdanyola

 

Cire. Departament de Justicia

 

 

Serveis Socials. Montcada i Reixac

 

S.S. Ajunt. Barcelona SIS., Serveis Socials

 

De les 33 persones contractades durant el 2012 per fer un procés d'inserció aquest són els resultats:

•    No han superat el període de prova: 4
•    Han fet el procés d'inserció:    29
... i de les que han fet el procés d'inserció...

13 persones han tingut un final del procés satisfactori

• 2 persones s'han inserit al mercat ordinari de treball.
• 11 persones han acabat el seu procés sense trobar feina al mercat ordinari, però estan preparades per respondre, amb capacitat de treball i habilitats personals (han estat 2 anys de procés); algunes d'aquestes estan a l'Espai de Recerca de Feina de la Fundació Engrunes o en altres serveis de recerca de feina més a prop de la seva residència

6 persones van interrompre el seu procés per finalització d'obra i serveis

Van ser baixa perquè l'obra i servei que estaven realitzant es va acabar i no es va veure possibilitats de continuar en altres recursos.

1 persona va ser baixa per incompliment del seu Pla d'Inserció

No va continuar el seu procés, va ser donat de baixa del programa per diferents motius, principalment per no tenir bona actitud, no estar motivat pel treball i incomplir el Pla d'Inserció

9 persones continuaran el procés d'inserció sociolaboral el 2013

Volem que continuïn fins finalitzar el seu procés d'inserció

 

Continuïtat en el procés: 9 persones

 

 

Incompliment Pla d'Inserció: 1 persona

 

Final del procés: 13 persones

 

Finalització obra i serveis: 6 personesESPAI DE RECERCA DE FEINA AL MERCAT ORDINARI

Durant l'any 2012 han participat a l'Espai de Recerca de Feina 58 persones que estaven contractades en algun recurs d'Engrunes o que havien acabat el seu procés d'inserció sociolaboral durant els dos últims anys, i amb l'objectiu de la inserció al mercat ordinari. Aquestes persones han estat informades de les ofertes de feina que ha gestionat la nostra inseridora i acompanyades durant tot el procés de recerca i inserció. 

A l'inici de l'any 2012 teníem 26 persones en recerca activa de feina. Al llarg de l'any s'han incorporat les que acabaven el seu procés d'inserció sociolaboral a la Fundació Engrunes i a Engrunes, Recuperació i Manteniment, E.I., S.L.U., 32 persones. El total de participants ha estat de 58 persones.

Les persones que acaben el seu procés de dos anys continuen essent ateses a l'Espai de Recerca de Feina. Aquest any 2012 han estat inserides al mercat laboral 19 persones. Valorem positivament que les persones que han fet el procés de recerca activa de feina i han participat en les tutories i en la recerca de feina amb compromís, dedicació i constància, finalment han acabat el seu procés amb inserció al mercat laboral ordinari, tot i que la majoria hagin estat en treballs temporals. Hem de tenir en compte que amb la crisis i l'augment de l'atur, la inserció al mercat ordinari es molt difícil i més per les persones dels nostres col·lectius.

ETAPA PRE-LABORAL FUNDACIÓ ENGRUNES

L'etapa Pre-Laboral, sorgeix de la necessitat de cercar mecanismes d'inclusió per persones que no tenen els mínims per començar un procés d'inserció socio-laboral, que cada cop es troben més fora que dins del mercat laboral i que necessiten d'una recuperació i/o adquisició d'hàbits laborals bàsics per fer el pas següent a l'Empresa d'Inserció. Els objectius que es marca la Fundació Engrunes amb aquesta activitat són els següents:

 

  • la recuperació i/o adquisició d'hàbits laborals i de coneixements, a partir d'una formació com a operari/a de residus, mitjançant l'assistència a un curs, de dilluns a divendres, 3 hores diàries. (12 persones per curs)
  • possibilitar la integració laboral en una Empresa d'Inserció.
  • realitzar activitats tècniques, professionals i ocupacionals: mòdul d'introducció i gestió dels residus, mòdul de recuperació de residus, mòdul de reciclatge de residus i mòdul de reutilització de residus.
  • activitats a l'aula: formació medi ambiental, formació en recerca de feina, en seguretat i prevenció laboral i un mòdul de la vida quotidiana.

A l'etapa pre-laboral han participat 20 persones perceptores de la Renda Mínima d'Inserció durant l'any 2012. Aquests han estat els resultats :

4 persones han estat contractades als Centre de Treball d'Engrunes 

per continuar el seu procés d'inserció sociolaboral: les 4 en l'activitat de residus; 2 com a peó de Deixalleries, 1 com a peó de recollides selectives i 1 com a triadora de roba de 2a mà.

4 persones han finalitzat i han estat derivats un altre cop al seu referent
han estat un període d'un any

4 persones van abandonar per dificultats d'assistir al curs
i la desmotivació a l'activitat de residus

1 persona ha incomplert el pla establert
i ha estat donada de baixa de l'etapa

7 persones continuaran a l'etapa pre-laboral
durant l'any 2013, junt a altres que s'incorporin

 

Continuïtat en l'etapa

 

Inserció laboral: Empresa d'inserció

 

Final del procés

 

Abandonament

 

Incompliment Pla d'inserció

 

Valorem l'etapa Pre-laboral de forma positiva, ja que ajudem a persones procedents del col•lectiu sense sostre i que estan cobrant la Renda Mínima d'Inserció, a realitzar un procés de recuperació d'hàbits laborals i de motivació. En aquest procés, un Educador està en tot moment al costat dels participants, facilitant l'acompanyament i la recuperació de l'autoestima, al fer la formació activa i dins del centre de treball. Amb aquest acompanyament també es facilita la detecció de les diferents problemàtiques, mitjançant el contacte diari i la continuïtat.