ETAPA LABORAL 2013

L'objectiu de la Fundació Engrunes és la rehabilitació, reeducació i integració de persones excloses i marginades per la societat, a través del contracte de treball i l'administració de serveis socials, sanitaris, educatius i formatius, així com el desenvolupament d'activitats empresarials de tot tipus directament realitzades per la Fundació, o mitjançant la creació o participació en empreses d'inserció social amb qualsevol forma jurídica i en els termes que la legislació estableixi a cada moment.

La nostra tasca és acompanyar i preparar a la persona en situació o en risc de marginació per tal que s’incorpori a la societat, facilitant la primera eina indispensable: el treball com instrument capacitatiu de la persona i potenciador, clau de la seva vida social.

 La inserció sociolaboral va dirigida a persones en situació d’exclusió o en greu risc d’arribar-hi; que estiguin desocupades i que tingui dificultats importants per integrar-se en el mercat de treball ordinari. Aquestes persones troben importants dificultats per accedir al mercat de treball, per mancances socials, econòmiques, educatives i de qualificació laboral.

Fundació Engrunes proporciona feina, formació i acompanyament a aquests treballadors/ores i se’ls demana que mantinguin el seu compromís d’acceptar el suport formatiu, laboral i social de la Fundació així com el desenvolupament del seu pla d’inserció d’una durada de 2 anys, fins que estiguin preparats per accedir al mercat ordinari.

QUÈ ÉS EL PROCÉS D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL?

És el procés que combina la lògica empresarial, que consisteix en la producció de béns i serveis, amb metodologies que fan possible l’ocupació laboral dels més desfavorits i que es troben en una situació d’exclusió social.

És el procés que fa una persona provinent de l’exclusió o en risc de patir-la, en un ambient laboral, a traves d’un contracte de treball i l’acompanyament de professionals socials i educatius durant tot el procés.

Aquest procés possibilita a la persona la recuperació o aprenentatge d’un ofici i paral·lelament un acompanyament socioeducatiu per la adquisició d’altres qualitats com la autoestima, la responsabilitat, l’autocontrol, el treball en equip, etc.

El procés d’inserció sociolaboral el tenim temporalitzat en dos anys a Engrunes, tot i que a vegades pot ser més curt o necessitar de més temps per la consecució del objectius que acordem en el pla d’inserció.

Durant el procés pretenem que la persona recuperi la seva dignitat i autonomia perduda com a conseqüència de la seva exclusió social i passi a una situació d’integració i de participació activa en la societat

Durant l’any 2013 hem acollit, integrat laboralment i/o donat continuïtat laboral a 13 treballadors/es en procés d’inserció, que han estat contractats i fent un procés al recurs de FUNDACIÓ ENGRUNES, GESTIO DE RESIDUS I SERVEIS
 

Els beneficiaris contractats per fer el procés d'inserció a la Fundació Engrunes han estat distribuïts de la següent manera:
BENEFICIARIS DURANT L'ANY

 

 

Personal a 1/1/2013

 

Baixes durant l'any 2013

 

Altes durant l'any 2013

 

Beneficiaris durant l'any 2013

 

Continuen a 31/12/2013

 

INTERVENCIÓ SOCIAL, TASCA EDUCATIVA I FORMACIÓ ACTIVA EN EL LLOC DE TREBALL

Les activitats en les que treballen les persones en procés d’ inserció sociolaboral son Gestió de Residus i Medi ambient.

Els llocs de treball a traves dels quals adquireixen una formació tècnica professional son:

 • Peó de recollides i magatzem (carrega i descarrega)
 • Peó amb carnet de conduir
 • Peó de deixalleria
 • Depenent de botiga de 2ª ma

2013 - Els organismes i entitats dels que han estat derivades i contractades en procés d’inserció a Fundació Engrunes queden reflectits als gràfics

 
 
 

SS Aj. de Sant Cugat - SOM (7)

 

SS Montcada i Reixac (1)

 

CIRE - Dept. de Justícia (3)

 

SS Àrea Metropolitana - Cerdanyola (1)

 

SIS Aj. de Barcelona - sense sostre (1)

 

2013 - Els col·lectius a que pertanyen les 13 persones en procés d’ inserció Sociolaboral son:

 
 
 

Risc Exclusió (7)

 

Discapacitat (1)

 

RMI (2)

 

Tractament penitenciari (3)


Els Objectius treballats amb les persones amb contracte de treball, en procés d’inserció sociolaboral el 2013 han estat:

 • A nivell laboral: Formació professional. Entrenament d’hàbits de treball i actituds de treball
 • A nivell de suport personal: Procés de millora personal per a donar resposta a les necessitats/demandes individuals, al mateix temps que als requeriments del mercat de treball.

A nivell laboral: Formació professional

Els objectius que veurem a continuació es treballen amb el global de treballadors, tot i que fem especial incidència en alguns d’ells que considerem com a prioritaris segons el cas concret, a nivell individual. Il·lustrem el numero de persones amb les que s’ha treballat cada objectiu.

 
 
 

Rendiment

 

Constància

 

 

Organització de la feina

 

 

Coneixement i domini

 

Atenció a l'usuari

 
A nivell laboral : Formació en hàbits i actituds de treball
 
En aquest nivell hem treballat els següents objectius amb la freqüència que veiem
 
 
 

Puntualitat

 

Assistència

 

Comunicació i justificació

 

Treball en equip

 

Iniciativa

 

Responsabilitat

 

Disposició a l'aprenentatge

 

Seguretat i salut laboral

 

A nivell de suport personal i competències transversals


Són els objectius més personalitzats del Pla d’Inserció, Per establir-los partim de la informació facilitada pel referent extern, contrastada amb el seguiment personal durant els dos primers mesos, i acordats amb cada treballador per tal d’implicar-lo en el seu procés.

 
 
 

Estabilitat personal

 

Seguiment toxicomanies

 

Seguiment toxicomanies

 

Seguiment de la situació sociofamiliar

 

Administració dels ingressos

 

Habitatge

 

Habilitats socials interpersonals

 

Gestió conflictes

 

Autoestima

 

Integració social

 

Formació

 

ELS RESULTATS DELS QUE HAN FET UN PROCÉS D´INSERCIÓ HAN ESTAT:

De les 13 Persones contractades durant el 2013 per fer un procés d’inserció

4 PERSONES HAN FINALITZAT EL SEU PROCÉS D’INSERCIÓ AMB VALORACIÓ SATISFACTORIA

 • 1 PERSONA S’HA INSERIT AL MERCAT ORDINARI --> Per derivació des d’Engrunes al programa Incorpora, gestionat per l’associació Andròmines. S’ha inserit com a xofer a l’Aeroport de Barcelona amb contracte normalitzat, a jornada parcial, a Trinijove.
 • 3 PERSONES s’han vinculat a SS i el SOM de Sant Cugat per a iniciar el procés de recerca de feina al mercat ordinari.

9 PERSONES CONTINUARAN EL PROCÉS D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL EL 2014

 
 
 
 

Continuitat en Fundació Engrunes

 

Inserció al mercat ordinari

 

Final del procés

ESPAI DE RECERCA DE FEINA AL MERCAT ORDINARI 2013

En els darrers dos anys hem reduït considerablement les accions d’orientació, recerca i prospecció envers la inserció laboral al mercat ordinari de les persones que es troben a l’etapa final del seu procés d’inserció a l’entitat.

Durant l’any 2013, les accions d’intervenció tenen l’objectiu d’ACOMPANYAR la persona durant aquesta etapa final per, en primer lloc, prendre consciència de l’acabament del contracte, mantenir la motivació per a enfrontar-se a la nova situació, tenir un espai per a la reflexió personal dels propis interessos i necessitats, així com dels requeriments del mercat de treball, i elaborar el currículum de forma individualitzada, escollint el model de currículum que més s’ajusti al perfil i punts forts-febles de cada persona.

També en aquesta etapa final fem accions de derivació d’aquelles persones que així ho vulguin al servei d’orientació-recerca laboral més proper al seu lloc de residència. O en tot cas, els orientem perquè puguin adreçar-se ells pel seu compte a entitats que puguin atendre’ls per aquest fi, segons el col·lectiu i el territori.

A l’inici de l’any 2013 teníem 10 persones d’alta, i al llarg de l’any hem ofert i han acceptat aquest acompanyament 8 persones més de Fundació Engrunes i l’Empresa d’Inserció. El total de participants ha estat 18 persones.

La VALORACIÓ de tots els participants en aquesta etapa ha estat “CORRECTA”.
I, pel que fa als RESULTATS, són aquests:

VALORACIÓ PROCÉS DE RECERCA RESULTATS
Correcte 18
Participants 18
Insercions al mercat ordinari 8
 

 

 
 

Abandonament

 

Continuitat en la recerca de feina 31-12-13

 

Inserció al mercat ordinari

 

ETAPA PRE-LABORAL 2013


L’etapa Pre-laboral sorgeix de la necessitat de cercar mecanismes d’inclusió a persones perceptores de la RMI, que aproximadament en el 75% dels casos han estat persones sense sostre, i trobem que és convenient per a la seva inserció laboral que facin prèviament un procés de capacitació on tinguin la oportunitat d’activar-se, millorar l’autoestima i motivació, entrenar hàbits bàsics de treball, i fer un procés de millora personal. Aquest procés previ, que pot durar un any màxim, pot facilitar la inserció laboral posterior d’aquestes persones a l’Empresa d’Inserció.

FINALITAT:

 • Aconseguir una transició exitosa al món laboral.
 • Emprendre un procés de millora personal que doni resposta a les necessitats i consecució d’objectius individuals, i alhora als requeriments del mercat de treball.

Els OBJECTIUS són:

 • Desenvolupar les competències tècniques necessàries per al desenvolupament de l'activitat: OPERARI DE RESIDUS I MAGATZEM
 • Re-entrenar les habilitats professionals necessàries per al desenvolupament de qualsevol activitat laboral del sector de magatzem.
 • Re-entrenar o adquirir les competències bàsiques: llengua, càlcul i informàtica funcional.
 • Desenvolupar competències transversals que puguin transferir a qualsevol entorn laboral.

Curs de 3,5 h diàries, de dilluns a divendres, per 12 persones.

26 persones perceptores de la RMI han participat el 2013 a l’etapa Pre-laboral i aquest han estat els resultats

 
 
 
 

Continuïtat al prelaboral (12)

 

Abandonament (5)

 

Incompliment pla d'Inserció (2)

 

Inserció laboral E.I. (5)

 

Inserció laboral mercat ordinari (1)

 

Fi de procés (1)


De les 26 persones ateses a l’etapa Prelaboral:

 • 6 persones han estat baixa del curs per INSERCIÓ LABORAL, una d’elles al mercat ordinari, i cinc a Fundació Engrunes i Empresa d’Inserció. Representen el 23% del total de participants, i el 43% respecte el total de baixes al curs.
 • 8 persones han estat baixa per diferents motius:
  • per FI DE PROCÉS – 1 persona, després que excepcionalment ha estat dos anys participant en el curs. No ha estat possible la inserció per motiu de consum i altres factors personals. Representa el 4% dels participants.
  • per ABANDONAMENT – 5 persones. Representa el 19% dels participants.
  • per INCOMPLIMENT DEL PLA D’INSERCIÓ – 2 persones. Representa el 8% dels participants.  Les baixes per aquests dos darrers motius s’han donat per les dificultats esmentades abans: consum de tòxics, dependència a la xarxa d’assistència social, manca de xarxa social de suport, i dificultats en les relacions sociofamiliars.
 • 12 persones CONTINUEN a l’etapa prelaboral i preveiem que continuïn el 2014 fins que valorem que estan preparades per continuar el seu procés a l’empresa d’inserció o al mercat ordinari , o bé canviïn de mesura.

 

 
 
 

BO (8)

 

Falta d'actitud o motivació (5)

 

Correcte (13)

 

Valorem de forma positiva el procés d’integració i participació social que estan fent els participants. El 81% d’ells considerem que han fet un procés “Bo” i “Correcte” donat que han fet o estan fent una evolució positiva participant en el curs Prelaboral, a nivell personal i a nivell ocupacional.

En el 19% dels casos hem valorat que hi ha hagut aspectes importants a millorar, han presentat una “Falta d’actitud o motivació” que ha causat finalment l’abandonament del curs o la fi del procés. Un d’aquests casos, però, és una persona que actualment està fent el curs, s’hi ha incorporat recentment i detectem que hi ha hàbits laborals bàsics que s’han de treballar.

Les dificultats que hem detectat són de consum de tòxics, de dependència a la xarxa d’assistència social, de manca de xarxa social de suport, i de dificultats en les relacions sociofamiliars.

Projecte amb joves en Risc d’ exclusió -- APReNDRe I eMPReNDRe MANTENIMENT DE MOBILIARI URBÀ 2013

Introducció

Ha estat un projecte que ofert una alternativa formativa-laboral a joves en risc en una franja d’edat clau en el seu desenvolupament i projecció futura a nivell personal i laboral. El projecte pretén donar resposta a la manca de recursos formatius per a joves en aquesta edat i facilitar-los un espai on puguin aprendre, estar actius, treballar en equip, ser autònoms, i créixer com a persones.

Objectiu general

L’objectiu general del projecte és augmentar les possibilitats d'empleabilitat o tornada als estudis dels/les joves de Montcada i Reixac que es troben en risc d’exclusió social, mitjançant una formació activa basada en l’experimentació, el funcionament per projectes, i la contribució dels/les joves en accions en benefici de la comunitat.

ESTRATÈGIES I OBJECTIUS

1.1 Aprendre les tasques i els coneixements necessaris en el Manteniment de mobiliari urbà.

Desenvolupant el oficis de Paleta, fuster, pintor i ferrallista

1.2 Conèixer els àmbits de gestió de una petita empresa inherents a qualsevol activitat professional mitjançant el funcionament per projectes.

1.3 Desenvolupar la creativitat i la imaginació en els projectes de Manteniment assumits a nivell de grup.

1.4 Fer un canvi d’actituds passives per actituds actives, de compromís i participació en la comunitat.

1.5 Viure experiències amb resultats positius, d’èxit i amb reconeixement social que ajudin als joves a fer un canvi en la percepció de sí mateixos i en les seves possibilitats de futur a nivell educatiu i/o laboral.

Metodologia    

 1. Funcionament per projectes
 2. Autogestió com a grup
 3. Adopció de rols
 4. Participació en la comunitat

Organització    

 1. Àrees de treball: 1. Gestió i 2. Manteniment
 2. Dos grups de 5 joves que portaran a terme els serveis de manteniment, des de la seva gestió inicial de l’àmbit administratiu, facturació, comunicació i producció.
 3. Durada del curs de Gener a Juny, 4 hores diàries, de 10:00 a 14:00h.

Recursos    

 1. El Ajuntament de Montcada ens va oferir un espai d’uns 100 m2
 2. El finançament anirà a càrrec de Fundació Engrunes i dels col·laboradors que capti.

Qui ho ha porta a terme.

Un equip format per:

Un coordinador/a del projecte
Un professional qualificat amb formació i experiència en els oficis de pintor, paleta, fuster i soldadura, que aporti també experiència i sensibilitat envers l’educació amb joves.
Un professional qualificat amb titulació i experiència en dos àmbits: Educació, amb joves/Gestió d'empresa.

Perfil dels beneficiaris

El projecte de formació que us presentem anirà dirigit al col·lectiu de joves en risc d’exclusió dels municipis de Montcada, que siguin usuaris d’entitats, centres educatius o serveis socials del territori i arribin a Fundació Engrunes derivats de la persona de referència del jove.

El grup serà de 10 joves:

 • de 16 a 21 anys
 • amb coneixement del castellà o català , parlat i escrit
 • amb motivació per aprendre un ofici i disponibilitat de dedicació.
 • en situació d’atur

Característiques dels joves participants


Procés de selecció i Perfil dels joves

Els joves son nois i noies de Montcada i Reixac d’entre 16 i 20 anys que actualment no tenien cap activitat prevista, ni estudiaven ni treballaven.

Ens van enviar un llistat d’uns 40 joves que eren usuaris del DILTET, de Serveis Socials i de Joventut. Vam començar les entrevistes i vam seleccionar als qui podien donar bon resultat, tenien necessitat de fer-ho (perquè portaven molt de temps sens fer res) i qui se’l veia motivat.

Gènere i edat

Del llistat total de joves només un 15% eren noies. Es va intentar entrevistar-les a totes, ja que en principi la idea era que hi hagués un tant per cent de noies elevat, al voltant d’un 40%.

Al curs han participat un total de 14 joves, 3 noies i 11 nois.

 
 
 
 

Nois

 

Noies


Les edats dels joves oscil·len entre els 16 i 19 anys, la majoria d’ells es coneixien ja que havien coincidit en l’escola, altres cursos, del barri, etc...

 

 
 

19 anys

 

18 anys

 

 

17 anys

 

 

16 anys


Nivell d’ estudis

Els joves que han fet el curs tenien uns coneixements molts bàsics, a la prova ja ho vam veure. Molts d’ells son joves que no han finalitzat la ESO, alguns han estat fent formació a una UEC, en general son nois amb moltes dificultats de concentració i una actitud de rebel·lia contra el sistema que els impedeix aprofitar els recursos que es posen a la seva disposició.

Dels 14 joves que han participat al curs només 3 tenien la ESO finalitzada

 

 
 

ESO finalitzada

 

ESO no finalitzada


 

Assistència

L’assistència dels joves ha estat en general força positiva, malgrat ha hagut una manca molt important de justificació d’absències i d’avisar quan no havien de venir.

Execució de les Accions formatives

S’ha treballat durant tot el curs dos grups de treball de 5 nois cada grup, durant una setmana uns feien Gestió d’Empresa i altres Manteniment.

Les feines de Manteniment que s’han realitzat a Can Tauler han estat:

 • Reparació d’un banc de Fusta
 • Reparació i pintat de la porta d’accés
 • Reparació d’esquerdes a la paret frontal
 • Poliment i pintat de les baranes
 • Realitzar una pissarra dintre de Can Tauler
 • Disseny i creació d’una caseta de fusta per guardar les eines

La formació teòrica ha estat:

 • Recerca d’informació sobre tanques metàl·liques, preus de mercat, metres lineals necessaris, formes d’instal·lació, càlcul d’hores necessàries de ma d’obra i pressupost.
 • Recerca d’informació sobre portes de fusta, tractaments, materials necessaris per fer la reparació, eines necessàries, preus de mercat i pressupost.
 • Recerca d’informació sobre cóm arrebossar una mur, tipus d’arrebossat, materials i eines necessaris, càlcul d’hores de ma d’obra i pressupost.
 • Recerca sobre el tractament de les portes de ferro, materials i eines necessaris, càlcul d’hores de ma d’obra i pressupost.

Les feines fetes al Centre Cívic l’Alzina de Manteniment han estat:

 • Desmuntatge de la tanca metàl·lica perimetral
 • Muntatge de la tanca metàl·lica perimetral
 • Arrebossat i pintat del mur
 • Col·locació de 5 portes de fusta, ajustament al forat i pintat
 • Construcció d’una tanca de fusta
 • Poliment i pintat de porta metàl·lica
 • Poliment i pintat de porta de fusta, a més de reparació de la reixeta de ventilació
 • Poliment i reparació de porta de fusta
 • Col·locació rajoles a la base de les columnes

Les feines fetes a la Casa de les Aigües han estat:

 • Reparació d’esquerdes i pintat del mur exterior
 • Pintat dels suports de la tanca metàl·lica
 • Reparació del mur exterior
 • Poliment i pintat de les reixes de les finestres
 • Pintat del sòcol de la casa
 • Pintat de la barana interior de la casa
 • Reparació i substitució de les pedres de les jardineres
 • Reparació d’esquerdes del terra
 • Poliment i pintat de les jardineres

 

La formació teòrica realitzada en aquest període s’ha enfocat més a la Gestió d’Empresa, la creació del currículum i la recerca d’ofertes de treball ja que els curs estava en el seu període final.

Els divendres en reuníem tots a Can Tauler i fèiem traspàs d’informació entre els joves, què havien fet, on s’havien quedat, quines dificultats havien trobat, què es podia millorar. A més de comentar les coses que nosaltres, els professionals, havíem vist que havien anat malament durant la setmana i valorar perquè podia ser i cóm es podia millorar. També hem aprofitat els divendres per fer sortides que creiem interessants pels joves, l’Escola d’adults, les Jornades de Què Fem (de la Diputació de Barcelona sobre formació), La Casa de les Aigües, etc.

Funcionament i resultats

Del 14 joves que han participat al curs de Manteniment de Mobiliari Urbà podem dir que el seu funcionament ha estat:

 • 1 va abandonar a la setmana de començar, va venir perquè estava la seva cosina però quan va començar va veure que no l’interessava, a més sembla que amb la resta del grup no tenia bona relació (es coneixien d’abans)
 • 3 joves van ser baixa per manca de motivació, ja que les seves absències eren continuades, sense justificar ni avisar, la seva actitud era molt conflictiva i hi havia una manca de motivació molt important a més d’altres aspectes a treballar que nosaltres no podíem, com deshabituació de tòxics, atenció a menors, etc.
 • 1 va ser baixa per malaltia
 • 9 han acabat el curs, d’aquests
  • 3 han fet un bon procés, havent un canvi en la seva actitud, estant motivats per fer formació i s'ha vist una evolució positiva.
  • 4 han fet un procés correcte, han fet alguna millora en actitud, assistència, justificació d’absències, etc. però encara s’hauria de treballar molt més amb ells.
  • 2 han acabat el curs però amb manca de motivació i falta d’actitud, durant els temps que han estat no hem aconseguit una evolució satisfactòria.
  • Fundació Engrunes farà un seguiment dels joves que han finalitzat el curs, amb el objectiu de que tinguin una continuïtat en el seu procés d’ inserció sociolaboral.

Funcionamnet dels Joves que han finalitzat

 
 

BO

 

Correcte

 

Falta d'actitud i/o motivacióEn quant als resultats:

 • 6 han començat una formació o estan apuntats pel setembre
 • 4 estan fent recerca de feina o tenen expectatives de marxar afora a treballar amb algun familiar
 • 1 està pendent de justícia
 • 3 no tenim constància perquè van ser baixa i no hem aconseguit mantenir el contacte.

Resultats dels Joves

 
 
 

Formació

 

Recerca de feina

 

Mesures pendents

 

No tenim dades