Article 1r dels nostres estatuts:

Sota la denominació de “Fundació Privada ENGRUNES”, queda constituïda una fundació privada, (subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya) que es regirà per les normes legals i reglamentàries que siguin d’aplicació d’una forma especial pels presents estatuts.

a) L’objectiu de la Fundació Privada Engrunes és la rehabilitació, reeducació i integració de persones excloses i marginades per la societat, a través del contracte de treball i l’administració de serveis socials, sanitaris, educatius i formatius, així com el desenvolupament d’activitats empresarials de tot tipus directament realitzades per la Fundació, o mitjançant la creació o participació en empreses d’inserció social amb qualsevol forma jurídica i en els termes que la legislació estableix a cada moment.

b) Seran beneficiaris de la Fundació tots els homes i dones de Catalunya que, per la crisi de falta de llocs de treball, per la poca formació, pel fracàs escolar i per altres circumstàncies de la vida, es troben immersos en un estat de pobresa personal i econòmica, marginació social i exclusió laboral, amb les conseqüencies de soledat, família desestructurada, poca autoestima o qualsevol de les causes que determinin els professionals de la xarxa de serveis socials bàsics o especialitzats, a la persona com a un marginat. L’elecció dels beneficiaris s’efectuarà amb criteris d’imparcialitat i no discriminació entre les persones indicades.

c) La Fundació desenvolupa el seu objecte fundacional, a més de pels medis genèrics especificats en l’apartat b, mitjançant la creació d’espais de treball educatius i formatius, i amb una atenció i seguiment personalitzat, on la persona recupera la confiança en ella mateixa i assoleix una qualitat de vida que la porti a conviure i integrar-se a la societat de la qual s’ha trobat marginada.

Per tal de crear i mantenir aquests llocs de treball i espais de promoció personal, els professionals, els educadors, els voluntaris i els beneficiaris, ens dediquem a la recollida d’objectes usats que voluntàriament ens vulgui donar la gent (mobles, electrodomèstics, roba, etc.) Tot això es classifica, es restaura i es ven per reciclar o reutilitzar. Com també qualsevol altre tipus de treball que sigui útil per a la recuperació i la inserció sòciolaboral del beneficiari: transports i mudances de mobles, transport, classificació, desballestament i descontaminació de materials, objectes i automòbils, feines pròpies del camp, treballs de fusteria, arranjament d’electrodomèstics, confecció de roba, fabricació de ceràmica, feines pròpies de la construcció, instal·lacions de gas, aigua i electricitat, manteniment i rehabilitació d’espais naturals i de jardineria, tallers de manipulació, etc.

En general, qualsevol feina o activitat que sigui respectuosa i sostenible per a la persona, pel medi ambient, per l’ecologia i per a l’economia social i solidària.

Som una empresa d’inclusió sociolaboral
Basem la nostra estratègia d'intervenció en la inserció per l'econòmic, com a eina fonamental, per potenciar l'autoestima i autonomia personal, allunyant-nos de les polítiques assistencials clàssiques.

Més treball, més inserció
Reivindiquem la creació de mercats reservats per a empreses d'inserció i la incorporació de clàusules socials en la contractació pública. 

Tenim com a objectius
Contractar persones en situació de risc d'exclusió social que no poden accedir a un lloc de treball normalitzat. Tallar la relació de dependència entre les persones en situació o risc de exclusió i l'administració, ajudant-los a adquirir responsabilitats i la seva autonomia econòmica. Aprenentatge tutorial. Desenvolupar un pla d'acció individualitzat que ajudi a recuperar els hàbits personals, laborals i socials. Vetllar per al treball integral de la multiproblemàtica que presenta cada persona. Buscar formules complementàries al sistema actual de creació d'ocupació. Facilitar la qualificació professional necessària per a la seva incorporació al mercat laboral ordinari.

PRINCIPALS DIFICULTATS A DESTACAR DE LA FUNDACIÓ ENGRUNES

 • Alta competència en el sector, grans empreses amb molta experiència i presència en el mercat (Residus i Construcció)
 • Alt nivell d’absentisme i baixa productivitat del personal en procés d’inserció.
 • Desconfiança inicial de la capacitat de resposta i qualitat en el servei.
 • Capacitat d'inversió limitada.
 • Recursos limitats.
 • Desconeixement del tipus d'empresa que som per part de sindicats, administracions públiques i les empreses privades.
 • ...

PRINCIPALS ASPECTES CLAUS A DESTACAR DE LA FUNDACIÓ ENGRUNES

 • Les persones i el seu compromís amb el projecte.
 • Esperit emprenedor dels promotors.
 • Determinació a ser una empresa i no un centre formatiu ni similar.
 • Professionalització progressiva.
 • Capacitat d'assumir riscos i alhora prudència en la presa de decisions.
 • Equiparació, en tots els aspectes, a l'empresa ordinària.
 • Qualitat en el servei.
 • ...

Un factor clau i impulsor del creixement de Engrunes ha estat el saber aprofitar l'oportunitat que vàrem tenir en els primers contractes de serveis públics dels quals vam ser adjudicataris i que tenien d'una manera o altra, clàusules socials o similars en:

 • Recollida de cartró de Barcelona en l’Eixample de Barcelona.
 • Recollida selectiva a Sant Cugat del Vallès.
 • Inici de l'activitat de la construcció a través del Programa “Posa’t a Punt” d’ADIGSA i assumir com a necessaria l'adequació en l’exigència del mercat.

Poden dur a terme el seu procés de reinserció dins d’Engrunes,

Tots els homes i dones que visquin a Catalunya que es trobin immersos:

 • en un estat de pobresa, econòmica i personal.
 • en la marginació i exclusió, social i laboral, o en situació de risc amb les conseqüències de soledat, família desestructurada, poca autoestima o qualsevol de les causes que poden dur a la persona en aquesta situació.

Crear espais de treball,

 • amb activitats empresarials gestionades de manera eficaç i rendible, en la forma jurídica i en els termes que estableixi la llei en cada moment en les diferents activitats.
 • que siguin útils per a la recuperació i inserció social i laboral de les persones.
 • que siguin respectuoses i sostenibles per a la persona, pel medi ambient, l’ecologia i per l’economia social i solidària.

Engrunes utilitza també altres recursos aliens al seu treball,

Els espais de treball no donen recursos suficients que cobreixin la nostra activitat social. Per ser competitius en el mercat laboral cal que busquem recursos com poden ser les subvencions i ajuts que convoquen les Administracions i també les entitats privades. Cada vegada que es convoquen ajuts socials mirem de presentar diferents projectes d’inserció sociolaboral per mirar de cobrir, d’alguna manera, el cost afegit que representa el treballar amb persones d’inserció amb les que realitzem la nostra tasca social.

 

 

Els professionals d’Engrunes, els educadors, i tothom que treballa a Engrunes, com a tècnic, o professional, sap que ha de ser capaç de:

 • donar la formació activa suficient als seus companys, treballadors en inserció,
 • contribuir, amb el propi treball, a la viabilitat dels projectes d’Engrunes.

La creació d’espais educatius i el seguiment personal:


Juntament amb el contracte de treball, es vol donar també:

 • Serveis formatius i educatius, socials i sanitaris,
 • Atenció i seguiment personalitzats, per dur a terme el compromís de cada persona perquè pugui adquirir una qualitat de vida, que l’animi a conviure i integrar-se en la societat de la què s’ha trobat marginada.