Dins de la responsabilitat que la Fundació Engrunes pren respecte a l'entorn i la societat, l'entitat treballa cap a la consecució d'altes metes d'eficiència ambiental i convertir-se en un bon exemple d'empresa de serveis, pel que fa a la gestió i recuperació de residus, a la valorització d'aquests per la venda de productes de segona mà (principalment a les nostres botigues), i per la rehabilitació i manteniment d'habitatges.

La gestió dels residus, com a base de la nostra activitat, ve derivada de la recollida de residus sòlids urbans i d’aquells assimilables a residus urbans. Aquestes recollides es realitzen a particulars, petites empreses, oficines, ... Engrunes, gestiona adequadament la totalitat de les fraccions de residus recollits selectivament, bé a les nostres instal·lacions o mitjançant altres gestors autoritzats. Desprès de la segregació i classificació que es realitza al Centre de treball, es prioritza la reutilització d’aquells materials que puguin tenir una sortida al mercat de segona mà i la valorització d’aquelles fraccions de residus que tinguin la possibilitat de tornar al cicle productiu. Es segueixen els criteris de priorització basats en:

PREVENCIÓ ► REUTILITZACIÓ ► VALORITZACIÓ ► ABOCAMENT

L’entitat, per la seva activitat produeix una mínima quantitat de residus; al ser quantitats tant petites no es porta un control específic, amb el que ja estan incloses a dins d’aquest resum.

 

SORTIDA DE RESIDUS

Les dades que presentem a continuació, són principalment derivades de les recollides selectives a les diferents activitats. Es presenten les dades de l’any 2012 i la comparativa amb anys anteriors.

Sortides residus (Tn) 2010 2011 2012
Tèxtil 738,81 914,97 1.015,00
Cartró i paper 97,10 120,64 105,17
Metalls 20,94 34,67 42,38
Fusta 108,35 93,07 67,49
Plàstic 6,23 14,40 9,11
Vidre i cava 5,11 4,49 2,38
RAEE 12,50 28,74 19,77
Voluminosos recuperats 11,69 43,86 40,22
Rebuig 357,56 409,72 159,75
Terres i runes 2,24 0,74 2,32
Especials particulars 1,32 2,25 1,13
Total (Tn) 1.361,85 1.667,55 1.464,72
 

Al balanç de l’any 2012 observem que s’ha produït una reducció dels residus gestionats del 12,2% respecte de l’any anterior. La dada destacable és la forta davallada del rebuig, gairebé tres vegades menys. En les dades de destí que exposem a continuació observem que creix el material reciclat i disminueix el tractat, el que suposa una millora en la gestió.

Sortides residus (Tn) 2010 2011 2012
Reciclat 750,30 958,83 1.055,22
Tractat 253,79 298,86 249,75
Rebuig 357,56 409,72 159,75
Total (Tn) 1.361,56 1.667,55 1.464,72

 

 

Reciclat

 

Tractat

 

Rebuig

Depenent del tipus de servei que es realitza, aquests residus poden anar, o bé a la Deixalleria, o bé al Gestor final. El destí ve determinat pels requisits del client. Una bona part d’aquests residus van destinats a la reutilització, mitjançant la venda a les nostres instal·lacions o al reciclatge, donant-li una segona vida (72% de tots els residus gestionats). Amb aquesta gestió hem col·laborat a la sostenibilitat, evitant la tala de 1.614 arbres, l’estalvi de 1.899.400m3 d’aigua i 379.880KW/h de consum elèctric per la producció de paper (font: concienciaambiental.com.mx); amb el vidre recollit, hem evitat el consum de 324 litres de petroli per la fabricació de vidre nou (font: concienciaambiental.com.mx); amb la reutilització de la roba recollida es podria vestir una població de 133.063 habitants (Mataró, per exemple) amb un consum normal anual (font: reciclatjetextil.com); amb la reutilització de mobiliari i roba hem facilitat la compra a preus més econòmics i hem assegurat una gestió del residu més eficient i completa.

RESIDUS ESPECIALS PARTICULARS

Presentem les dades dels residus especials procedents de la recollida de voluminosos a particulars.

Sortides especials (Tn) 2010 2011 2012
Aerosols 0,020 0,010 0,028
Comburents 0,010 0,000 0,012
Dissolvents 0,020 0,000 0,044
Envasos buits 0,010 0,120 0,015
Fitosanitaris 0,000 0,000 0,009
Fluorescents 0,050 0,040 0,149
Medicaments i cosmètics 0,020 0,090 0,074
Sòlids i pastosos 0,260 0,150 0,740
Tòners i cartutx de tinta 0,940 1,850 0,062
Total (Tn) 1,330 2,260 1,241

Si observem la taula anterior, observem una baixada important en la quantitat de residus gestionats, degut principalment a la baixada en la recollida de cartutx de tinta y tòner, ja que aquest any no s’han realitzat tants serveis a oficines com en anys anteriors.

GESTIÓ DE LES DEIXALLERIES

La gestió de Deixalleries es realitza aplicant criteris positius per la gestió dels residus, donant molta importància a l’atenció que se li dona a l’usuari i essent coherents amb les explicacions, amb la tasca formativa que es realitza i amb la segregació dels diferents residus.

Durant l’any 2012 s’han gestionat 3 Deixalleries Municipals: Cerdanyola del Vallès, Masquefa i Castellbisbal. Durant aquest any han passat per les Deixalleries que gestiona la Fundació Engrunes un total de 2.828 tones de residus, amb un total gestionat de 35,83 Kg de residus/habitant any. La gestió de les deixalleries es disposa en 5 tipus de sortides diferents:

Compostatge: Residu procedent dels treballs de jardineria
Dipòsit controlat-runa: Matalassos – terres i runes
Material recuperable: Bateries, paper i cartró, fil elèctric, porexpan, envasos HDPE natural, envasos HDPE color, envasos PET, envasos plàstic film, envasos plàstic mixt, envasos plàstic PVC, envasos tetrabriks, ferralla, fusta, metalls, olis vegetals de cuina, olis minerals de motor, pneumàtics, radiografies, RAEE, vidre envàs color, vidre envàs transparent, vidre pla color, vidre pla transparent.
Especials: fluorescents i llums de Hg, piles, àcids, bases, dissolvents, aerosols, cosmètics, fitosanitaris, sòlids i pastosos, envasos bruts, envasos no identificats, olis no regenerables, tòners, altres.
Material reutilitzat: Ampolles de cava, tèxtil, voluminosos
Rebuig: fracció resta, aquell residu que no entra en les categories anteriors i no es pot reutilitzar ni reciclar

Presentem el balanç de les tones gestionades durant l’any 2012, comparant-les amb les d’altres anys. S’observa que ha hagut una davallada en la quantitat de tones gestionades en referència a l’any anterior.

  Total (Tn) Residus
  2010 2011 2012
Compostatge 587,68 630,04 511,65
Dipòsit
controla runa
2.082,13 801,42 983,05
Material recuperat 1.767,03 1.027,24 871,63
Especials 146,59 60,18 43,75
Material reutilitzat 77,98 490,97 50,08
Rebuig 858,36 556,05 368.02
Total: 5.519,77 3.565,44 2.828,18
 

Oferim una comparativa de la quantitat de residus que ha aportat cada població a la Deixalleria, en relació al número d’habitants que hi viuen. Degut a que les quantitats de pes són petites, oferim l’anàlisi en kilograms/habitant any.

 
Cerdanyola del Vallès Masquefa Castellbisbal
  2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Compostatge 5,09 5,84 4,63 0,47 4,39 3,27 17,89 19,08 17,52
Dipòsit
controla runa
7,87 2,59 9,28 19,44 13,23 12,37 61,79 28,71 27,70
Material recuperat 6,57 3,50 4,38 33,50 24,58 25,54 42,05 39,38 33,07
Especials 0,57 0,43 0,31 0,24 0,80 0,91 1,59 1,59 1,46
Material reutilitzat 0,12 7,52 0,14 0,17 0,17 0,54 4,37 3,88 3,06
Rebuig 3,82 3,51 1,99 7,05 11,27 13,52 16,65 14,56 11,44
Total: 24,03 23,39 20,72 60,86 54,43 56,14 144,33 107,28 94,25

 

  Total Kg/habitant any
  2010 2011 2012
Compostatge 24,37 29,58 25,42
Dipòsit
controla runa
98,69 47,10 49,35
Material recuperat 90,16 69,33 62,99
Especials 3,65 3,00 2,68
Material reutilitzat 4,88 11,61 3,74
Rebuig 32,59 30,42 26,95
Total: 254,34 191,04 171,13

Els resultats ambientals de les 3 Deixalleries gestionades per Engrunes són els següents:

  2010 2011 2012
  Habit. Tn

Tn

Residus
/habit.

Habit. Tn

Tn

Residus
/habit.

Habit. Tn

Tn

Residus
/habit.

 

Cerdanyol

 del Vallès

58.407 1.403 0,02 58.247 1.366 0,02 58.24 1.366 0,02
Masquefa 73.591 1.847 0,03 73.979 437 0,02 73.979 437 0,01
Castellbisbal 8.295 505 0,06 8.310 452 452 8.310 452 0,05
Total:   5.519 0,06   3.566 0,05   3.566 0,05
 

*Les dades de població s’extreuen de la web www.idescat.cat

Total Kg/habitant any 2012

 
 
 

Compostatge

 

Dipòsit

 

Controla runa

 

Material recuperat

 

Material reutilitzat

 

Cerdanyola del Vallès

 
CLASSIFICACIÓ I TRACTAMENT DE LA ROBA

La classificació i tractament de la roba s’orienta a la selecció de peces de roba per la reutilització, mitjançant la venda en les nostres botigues de segona mà, i la venda a compradors, majoristes i minoristes de roba, minimitzant la generació del rebuig.

Gestió del residu tèxtil (Tn) 2010 2011 2012
Benda Botigues 10,62 14,42 17,24
Majorista 643,12 498,22 215,99
Minorista 84,87 386,26 448,08
Drap 0 16,07 330,80
Total venut 738,61 914,97 1.012,12
Rebuig 297,90 325,41 14,16
total tractat 1.036,51 1.240,38 1.026,28
 

* Nota: pel càlcul de venda de Kg de roba en botigues de segona mà es fa servir el criteri de 3,5 peces/kg

L’increment de la venda de roba ha estat important. Destaca la baixada en vendes als majoristes, afavorint la venda a botigues i a minoristes. També és molt important l’augment en la gestió del drap. Si valorem la quantitat de rebuig que s’ha generat, observem que es produeix una gran davallada respecte de l’any anterior, indicatiu de l’optimització de la tria de roba i del seu aprofitament com a reutilitzat.

Sobre la totalitat de treballadors que intervenen a la gestió de la roba (35 treballadors), presentem la següent estadística:

Gestió de residu tèxtil Tn/Núm. Treballadors 2010 2011 2012
Benda Botigues 0,30 0,41 0,49
Majorista 18,37 14,23 6,17
Minorista 2,42 11,04 12,80
Drap 0 0,46 9,45
Total venut 21,09 26,14 26,14
Rebuig 8,51 9,30 0,40
total tractat 19,60 35,44 26,54

 

CIRCUIT DE DEIXALLERIES I TRANSPORT DE BANYERES

 

Aquest servei consisteix en la retirada i transport de residus, des de la Deixalleria al Gestor final de Residus. Poden ser carregues parcials (circuit de deixalleries) o càrregues completes (transport de banyeres). Es realitza a varies Deixalleries pertanyents a l’Entitat Metropolitana. Aquest transport es realitza tenint criteris mediambientals, amb la utilització de camions de gran tonatge que utilitzen el sistema SCR (Reducció Catalítica Selectiva) i que permet reduir el nivell d’emissions contaminants i augmentar la protecció del catalitzador del vehicle, i seguint els procediments establerts a la normativa vigent. S’ha transportat un total de 30 fraccions, amb un total de 9.082 Tn de residus en 2.262 serveis.

 
Transport de residus (Tn) 2010 2011 2012
Circuit deixalleries 456 368 317
Transport banyeres 14.966 10.916 8.765
Total 15.422 11.284 9.082
 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

L’activitat de la Construcció a Engrunes treballa pel respecte al medi ambient buscant formules de millora en la gestió dels treballs. Compres amb criteris ambientals, formen part de la seva memòria de qualitats. Durant l’any 2012 han treballat uns 27 treballadors de mitja en l’activitat. Una part important de la seva activitat genera, inevitablement, residus derivats de la construcció. La Fundació Engrunes està inscrita al Registre de Transportistes de Residus no especials procedents de la construcció i demolició amb el codi TRC-7. De la gestió dels residus deriven aquestes dades:

 
 
Tn. de residus/any (Tn) 2010 2011 2012
Terres i runes 41,83 30,57 50,40
Fusta 15,33 10,32 14,95
Ferralla 1,21 0,31 0,93
Rebuig 124,36 114,90 56,53
Total 182,74 156,10 122,90
 
 
  Tn. de residus/any (Tn)
Anys Número serveis Total Tn. Any
2010 731 0,25
2011 961 0,16
2012 580 0,21
 

S’observa que en la quantitat de “Tn any/número serveis any” ha baixat la quantitat de serveis respecte de l’any anterior i en canvi, ha augmentat la quantitat de residus generats. Això és degut a que les feines de manteniment han estat important, amb un número d’hores gran per cada feina realitzada.

 

S’observa que en la quantitat de “Tn any/número serveis any” ha baixat la quantitat de serveis respecte de l’any anterior i en canvi, ha augmentat la quantitat de residus generats. Això és degut a que les feines de manteniment han estat important, amb un número d’hores gran per cada feina realitzada.

 
Anys Núm. treballadors/any Terres i runes Fusta Ferralla Rebuig
2010 49 0,85 0,31 0,02 2,54
2011 42 0,73 0,25 0,01 2,74
2012 27 1,87 0,55 0,03 2,09