Actualment fem aquest servei en el punt verd de zona Pedralbes‐Les Corts i Vall d'Hebrón:

I. Servei de recepció i classificació de residus

  • Gestió dels materials aportats, des de la recepció, passant per la classificació i emmagatzematge diferenciat per a tots els materials, amb especial atenció a les operacions de reutilització, recuperació, i desballestament.

II. Servei d'atenció al públic

  • Atenció al públic, informant del funcionament de la instal∙lació, indicant els residus acceptats i les seves limitacions, explicar les avantatges de la reutilització i recuperació dels materials aportats, com el seu destí, i fer complir les normes d'ús del punt verd de zona, aplicació del cobrament i limitacions indicats en els Preus Públics i realització de les tasques definides pels Tallers de valorització.

III. Manteniment bàsic de la instal∙lació

  • Tasques de neteja i ordre de la instal∙lació.