Durant el 2010 hem mantingut i hem renovat els contractes de serveis que tenim amb les diferents administracions públiques. Hem deixat de fer, com a Fundació Engrunes, la gestió de la deixalleria de Corbera que actualment la gestiona la UTE constituïda per SIRESA-Engrunes, E.I. (en el concurs de renovació d'aquest contracte ens vam presentar en el marc de l'acord que vam signar amb TERSA, per constituint-nos en UTE per licitar en concursos de gestió de deixalleries). També hem anat traspassant paulatinament activitats de la Fundació Engrunes a Engrunes, Empresa d'Inserció, adequant-nos cada vegada més, a la normativa legal que regula les empreses d'inserció; fet molt important, que permet utilitzar instruments i recursos que la llei posa a l'abast de les empreses d'inserció, millorant la nostra capacitat de treballar per a la inserció sociolaboral.

Pel que fa als serveis públics que realitzem cal destacar:

  • En la realització dels serveis de selecció d'envasos contractats per TERSA, la gestió dels serveis de les deixalleries municipals de Cerdanyola, Rubí i Masquefa i en el servei de recollida selectiva a Caldes de Montbui no ha hagut canvis significatius en la realització dels serveis. 

 

  • En la gestió del servei de recollida selectiva a Sant Cugat del Vallès, pel que fa al servei de recollida de cartró a comerços hem anat incorporant a la recollida tots els comerços de nova obertura que s'han adscrit al servei i hem consolidat el servei de recollida d'esporga porta a porta amb el nou contenidor i procediment de recollida.
  • En la gestió del Servei Públic de Deixalleria a Castellbisbal s'ha reestructurat el servei pel que fa al servei de deixalleria mòbil i de funcionament intern, que sense eliminar serveis ni qualitat en la realització del mateixos, ha suposat un estalvi econòmic pel municipi del 10%. 

 

  • En el transport de deixalleries hem realitzat el servei de la Zona Nord de la Xarxa Metropolitana de Deixalleries i el del transport als Punts Verds de Zona de Barcelona de Pedralbes-Les Corts i de la Vall d'Hebron. La incorporació del Punt Verd de Zona ha estat important per nosaltres tant des del punt de vista econòmic com d'experiència.