"Els comptes anuals s'auditen anualment per C.C. AUDITORES, S.L."