Missió
Fundació Engrunes és una entitat d’inclusió orientada a la inserció sociolaboral mitjançant activitat econòmica amb col·lectius en risc d’exclusió social o excloses.

Visió
Fundació Engrunes com a la primera entitat d’inserció sociolaboral de Catalunya i referència a nivell sectorial i estatal, per la seva innovació, qualitat de servei i activitat productiva i capacitat d’inserció.

Valors

  • Foment d’una economia social i solidària.
  • Suport social als col·lectius desafavorits.
  • Compromís ambiental i foment de la reutilització.
  • Sense afany de lucre. Tot i mantenir una estructura productiva de tipus empresarial, no hi ha un afany de lucre de la Fundació.
  • Inserció sociolaboral mitjançant activitat econòmica. Es contempla com a objectiu de la Fundació, independentment de l’activitat econòmica que es desenvolupi la inserció sociolaboral amb contracte de treball regulat i mitjançant lo econòmic.
  • Reinversió de la totalitat de beneficis. Es reinverteix el 100% dels beneficis cap a la inserció sociolaboral i l’ampliació d’activitat econòmica i llocs de treball.
  • Escala salarial regulada. El patronat aprova una escala salarial amb rati d’1 a 3’75, com a màxim.
  • Inserció laboral no finalista, empresa de trànsit. Engrunes promou una inserció no finalista, l’objectiu és que les persones finalitzin el seu itinerari d’inserció al mercat ordinari.
  • No assistencialisme.
  • No es contemplen voluntaris a l’estructura productiva.